Wat is jouw persoonlijkheidstype? 16 personalities!

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 8 min.

Ben jij op zoek naar een moderne versie die jouw persoonlijkheid beschrijft? Denk dan eens aan het 16personalities model!

Zoals je weet zijn er meerdere modellen die je kunnen helpen om jouw persoonlijkheidstype te beschrijven. In dit artikel wordt een van de recentere methodieken beschreven. De informatie die in dit artikel staat is bedoeld om te inspireren tot persoonlijke groei en een beter begrip van jezelf en jouw relaties.

Waarom wil jij jouw persoonlijkheidstype weten?

Wellicht is de belangrijkste reden: als je jezelf kent, ben je in staat om je gerichter te ontwikkelen. Je leert je sterke en zwakke punten kennen.

Een agile reden is dat teams veel beter in staat zijn om met elkaar samen te werken als men begrijpt hoe de ander in elkaar steekt. Als alle teamleden de test doen en daaropvolgend de resultaten deelt, zou je, naast elkaar beter te begrijpen, ook bijvoorbeeld kunnen beslissen of bepaalde taken het beste bij iemand passen.

Mensen zijn nu eenmaal allemaal uniek. Hoe vaak schat je goed in hoe een ander in elkaar steekt? ‘Vrij vaak’ hoor ik je zeggen. Een logisch antwoord, vanaf je geboorte leer je om te gaan met gedrag en emoties van jezelf en anderen, maar toch zal je regelmatig verrast zijn dat een ander een situatie heel anders aanpakt dan jezelf zou doen. Dat is toch fascinerend?

Een persoonlijkheidsmodel helpt je om gedragingen van jezelf en anderen kunnen verklaren, soms zelfs voordat van anderen het zien.

Geschiedenis persoonlijkheidsbeschrijvingen

Type persoonlijkheidsbeschrijvingen worden al sinds de oudheid gehanteerd om mensen te kunnen categoriseren. Door de eeuwen heen is dit verder ontwikkeld en is men tegenwoordig in staat om met een bepaalde mate van nauwkeurigheid voorspellingen te doen. Men hanteert de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken om variabelen en complexiteit van onze persoonlijkheid in een model in te passen.

Gedrag van een mens wordt echter niet alleen bepaald door je persoonlijkheid. Andere factoren zijn: ervaring, omgeving en individuele doelen. Kortom, elke test levert niet de waarheid, maar indicatoren en tendensen. Toch wordt veel waarde aan deze modellen toegekend, met hoge waarschijnlijkheid heb jezelf ook eens een test gedaan. Regelmatig om de volgende vraag te beantwoorden: ben jij de geschikte kandidaat voor een functie?

Zoals je weet zetten organisaties vaak een persoonlijkheidstest in bij sollicitaties, men tracht een objectieve maatstaf te verkrijgen om de geschiktheid van een kandidaat te kunnen beoordelen. Heel legitiem, maar is datgene waar veel geld voor wordt betaald ook altijd de juiste methode?

De 16Personalities-test is in de basis gratis en is accuraat. Volgens een teller op deze site zijn er reeds 240 miljoen testen geweest. Als er sprake is van een goede PDCA-cirkel, zou deze test kunnen uitgroeien tot het belangrijkste persoonlijkheidsmodel.

Je kent vast en zeker wel één of meerdere van de volgende modellen: DISC, Enneagram, MBTI  of Big Five. In dit artikel wordt 16personalities beschreven.

Hoe is de test van 16personalities tot stand gekomen?

Heb jij wel eens een ‘persoonlijkheids’ test gedaan? Vrijwel iedereen zal hierop een ‘ja’ als antwoord geven. Uit nieuwsgierigheid, gewoon voor de fun, vanuit een zakelijk perspectief of uit verveling. De redenen zijn talrijk.

16personalities hanteert 2 belangrijke filosofieën/modellen: het type model gebaseerd op de filosofie van Jung, gecombineerd met de theorie van Brigss (type model. en de filosofie van het ‘eigenschapsmodel’.

Door het combineren van 2 verschillende modellen menen zij de tekortkomingen van elk afzonderlijk model op te heffen. Dit wordt hierna beschreven.

Persoonlijksheids-Type model

Voor het Persoonlijkheids-Type model worden achtereenvolgens: Jung, Myers-Briggs en anderen kort beschreven.

Jung

Voor het Type model is als eerste is het gedachtegoed van Carl Gustav Jung gebruikt, de grondlegger van de analytische psychologie. Voor dit artikel slechts een korte beschrijving van het gedachtegoed wat specifiek nodig is voor 16personalities: Jung bracht het concept van Introversie en Extraversie. Iedereen valt in een van deze 2 categorieën:

  • Introvert: gericht op de interne wereld.
  • Extravert: gericht op de externe wereld.

Daarnaast bracht Jung het concept van  cognitieve functies:

  • Oordelende categorieën.
  • Waarnemende categorieën.

Volgens Jung geeft elke persoon de voorkeur aan een van deze cognitieve functies en kan hij daar in alledaagse situaties op een natuurlijke manier op vertrouwen.

MBTI – de Myers-Briggs Type Indicator

In een later stadium verschijnt een artikel over bekende MBTI. Nu in het kort:

MBTI is begin vorige eeuw bedacht door Katharine Cook Briggs, die een eigen Persoonlijkheids-Type theorie bedacht. Samen met haar dochter, Isabel Briggs Myers, ontwikkelden ze daarna een manier om de volgorde van de Jung typeringen te beschrijven. En dat is wat we allemaal kennen, het gebruik van vierletterige acroniemen. Ben jij een INFJ, ESTP of ENTJ? Of heb je een ander acroniem?

Anderen

De zojuist genoemde voorbeelden van de vierletterige acroniemen worden echter in meerdere theorien en benaderingen gebruikt. Daardoor is het gebruik van de type acroniemen diffuus geworden, elke theorie kent zijn eigen invulling. Vergelijk het maar met de kleurenmodellen, als iemand zegt dat hij een‘rood’profiel heeft, kan er maar één correcte vraag worden gesteld: Volgens welk model?

Eigenschapmodel

Volgens de bedenkers van 16personalities zal elke type gebaseerde theorie moeite hebben om mensen te beschrijven of te karakteriseren, waarvan de scores in de buurt van ‘het midden’ liggen. Daar is het immers niet direct duidelijk is welke gedragingen er zijn in bepaalde situaties.

Zij stellen dat dan een op eigenschappen gebaseerd model ook noodzakelijk is. Een op eigenschappen gebaseerd model beschrijft de mate waarin mensen bepaalde eigenschappen vertonen. Dit komt in de plaats van de creatie van een willekeurig aantal categorieën en dan te proberen mensen daarin te passen, overeenkomstig het type-model. Ze vinden dit belangrijk, omdat er een grote groep mensen bestaat die in het midden van Introvert vs Extravert valt. Bij persoonlijkheidstype kan dan niet scherp genoeg bepaald worden tot welk type men behoort.

Gebruikt men echter alleen de eigenschappen van iemand, dan zullen de op eigenschappen gebaseerde theorieën niet zo goed zijn als type-gebaseerde theorieën in specifieke aanbevelingen en te ondernemen acties.

Daarentegen zal een op eigenschappen gebaseerde aanpak het gemakkelijker maken om de correlaties tussen persoonlijkheidskenmerken en andere kenmerken op betrouwbare wijze te meten.

Kortom, het 16personalities model hanteert een combinatie.

Combinatie

De bedenkers van het 16personalities model gebruiken het door Myers-Briggs geïntroduceerde acroniem formaat voor eenvoud en gemak, met een extra letter voor de toevoeging van een vijfde aspect. Dus hanteren zij vijf aspecten in plaats van vier (MBTI). Wat echter echt anders is dat zij niet het volledige Jungiaanse model overnemen. Daardoor lijkt het heel veel op MBTI, maar is het toch niet.

Ze hanteren de 5 dimensies van de persoonlijkheid genaamd: de Big Five persoonlijkheidskenmerken.

De persoonlijkheidstypes zijn gebaseerd op vijf onafhankelijke spectrums, waarbij alle letters in de typecode (bijv. INTJ-A) verwijzen naar een van de twee zijden van het corresponderende spectrum.

Vijf persoonlijkheidstypen

Dus mensen worden beschreven in 5 verschillende persoonlijkheidsaspecten. Wanneer deze aspecten gecombineerd worden definiëren deze het persoonlijkheidstype. De aspecten die men hanteert zijn: Mind, Energie, Natuur, Tactiek en Identiteit.

Elk van deze aspecten moet worden gezien als een tweezijdig continuüm, met de “neutrale” optie in het midden. Dit is bedoeld om op basis van het gescoorde percentage, na de test, te kunnen bepalen onder welke categorie je valt en hoe sterk je voorkeuren zijn.

De eerste 4 aspecten zal je direct herkennen in verband met de soortgelijke indeling als MBTI, het vijfde aspect is echter een interessante toevoeging, waardoor de bedenkers menen dat 16personalities wezenlijk anders is.

Mind

Mind geeft aan hoe je omgaat met je omgeving, hier hanteert men introvert versus extrovert:

Introverte individuen geven de voorkeur aan solo-activiteiten en raken uitgeput door sociale interactie. Ze hebben de neiging om vrij gevoelig te zijn voor externe stimulatie (bijv. geluid, zicht of geur) in het algemeen.

Extraverte personen geven de voorkeur aan groepsactiviteiten en krijgen energie door sociale interactie. Ze zijn over het algemeen enthousiaster en gemakkelijker opgewonden dan Introverten.

Hier ‘scoor’ je jouw eerste letter van de 5 letters: een I (introvert) of een E (extrovert)

Energie

Energie staat voor hoe je de wereld ziet en informatie verwerkt: praktisch versus intuïtief.

Observators zijn zeer praktisch, pragmatisch en nuchter. Ze hebben de neiging om sterke gewoontes te hebben en zich te richten op wat er gebeurt of al gebeurd is.

Intuïtieve individuen zijn zeer vindingrijk, ruimdenkend en nieuwsgierig. Ze geven de voorkeur aan nieuwigheid boven stabiliteit en richten zich op verborgen betekenissen en toekomstige mogelijkheden.

Hier ‘scoor’ je jouw tweede letter van de 5 letters een S (Sensing/observator) of een N (iNtuitief).

Karakter / je natuur

Dit aspect bepaalt hoe je beslissingen neemt en met emoties omgaat: het staat voor denken versus gevoel. Logica versus emotie.

Denkende individuen richten zich op objectiviteit en rationaliteit, waarbij ze logica voorrang geven op emoties. Ze hebben de neiging om hun gevoelens te verbergen en zien efficiëntie als belangrijker dan samenwerking.

Gevoelsmatige individuen zijn gevoelig en emotioneel expressief. Ze zijn meer empathisch en minder competitief dan Denkende types, en focussen op sociale harmonie en samenwerking.

Hier ‘scoor’ je jouw derde letter van de 5 letters een T (Thinking) of een F(Feeling)

Tactiek

Dit aspect kijkt naar de benadering van werk, planning en besluitvorming: structuur versus improviseren.

Beoordelende individuen (judging) zijn beslissers, grondig en zeer georganiseerd. Ze hechten waarde aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en afsluiting, en geven de voorkeur aan structuur en planning boven spontaniteit.

Prospecterende individuen zijn zeer goed in het improviseren en het spotten van mogelijkheden. Ze hebben de neiging om flexibel te zijn, ontspannen niet-conformisten die de voorkeur geven aan het openhouden van hun opties.

Hier ontvang je jouw vierde letter van de 5 letters een J (Judging) of een P(Prospecting)

Identiteit

Tot slot ondersteunt het Identiteits-aspect alle andere aspecten en laat het zien hoe zelfverzekerd we zijn in onze capaciteiten en beslissingen: zelfverzekerd versus zelfbewust.

Assertieve (-A) individuen zijn zelfverzekerd, gelijkmatig en bestand tegen stress. Ze weigeren zich te veel zorgen te maken en zetten zichzelf niet te zwaar onder druk als het gaat om het bereiken van doelen.

Turbulente (-T) individuen zijn zelfbewust en gevoelig voor stress. Ze hebben de kans om een breed scala aan emoties te ervaren en om succesvol en perfectionistisch te zijn en zich te willen verbeteren.

Hier ontvang je jouw vijfde letter van de 5 letters een A (Assertive) of een T (Turbulent)

Nu je de 5 persoonlijkheidsaspecten weet, kunnen deze verder worden samengebracht. Men brengt ze onder in type groepen en hanteert daartoe twee systeemlagen.

2 systeemlagen

Dit vraagt even om een gedachtesprongetje. Men beschouwt het hele systeem vanuit 2 lagen. Deze lagen zijn de rollen en strategieën. De rollen zijn de binnenste laag en de strategieën de buitenste laag.

In de rollen worden doelen, belangen en voorkeursactiviteiten beschreven. De typeringen die men gebruikt zijn: Analisten, Diplomaten, Schildwachten en Verkenners. In het Engels: Analysts, Diplomats, Sentinels en Explorers.

16Personalities - Omschrijving - Analisten, Diplomaten, Schildwachten, Ontdekkers

In Strategieën wordt getoond hoe jij de dingen het liefst doet en hoe jij jouw doelen zou kunnen bereiken. Er zijn vier strategieën: Zelfverzekerd individualisme, Mensen en Meesterschap, Constante verbetering en Sociaal engagement. In het Engels: Confident Individualism, People Mastery, Constant Improvement en Social Engagement.

16Personalities - Strategieën

En daar heb je het plaatje compleet: 4 typeringen x 4 strategieën is 16personalities!

Het complete plaatje

Het mooie is dat ze alle typen met hun rollen en strategieën hebben ingedeeld en namen hebben gegeven, dan ziet dat er als volgt uit:

16Personalities - Totaaloverzicht: Analysts, Diplomats, Sentinels, Explorers

Let op de prachtige Engelse namen, dit is een stuk leuker en handiger dan een 5 letter-acroniem. Daarvan onthoudt vrijwel niemand wat elke acroniem betekend.

De omschrijving van elk persoonlijkheidstype is eenvoudig te onthouden. Als je er een tijdje mee werkt herken je alle omschrijvingen behorend bij een persoonlijkheidstype.

Tot slot

Het gaat mij te ver om alle rollen en strategieën te beschrijven, want op de site van 16personalities.com zijn uitgebreide beschrijvingen beschikbaar. Waarbij een deel van de site in het Nederlands is vertaald.

Per type lees je een introductie, sterken en zwakten, relaties, vriendschap, ouderschap carrière paden, werkgewoontes en een conclusie. Als gimmick worden, per type, een aantal bekende mensen genoemd.

Al deze informatie is gratis, er bestaat ook een premium profile waarvoor betaald dient te worden. Het gratis deel volstaat in de meeste gevallen.

Om je toch een overzicht te geven heb ik een Engelstalige afbeelding toegevoegd. Dan is de volledige methode je wellicht meteen duidelijk.

Mijn tip, doe deze test en kijk eens wat 16personalities je aan inzichten geeft. Wellicht krijg je nieuwe inzichten, waardoor je jezelf, je team en/of je omgeving kan ontwikkelen.

Samenvatting

Een persoonlijkheidsmodel helpt je met het ontwikkelen van persoonlijke groei en creëert een beter begrip van jezelf en jouw relaties. Er zijn geen ‘goede’ of ‘slechte’ typeringen.

16personalities benadert een persoonlijkheidstype vanuit 2 filosofieën: een deel van Jungs theorie d.m.v. het hanteren van de Meyers-Briggs MBTI-acroniemen en door het toevoegen van Big Five persoonlijkheidsdimensies.

Een fijne bijkomstigheid is dat alle 16personalities een mooie benaming heeft gekregen, dit maakt het erover praten een stuk gemakkelijker.

Een mooie agile werkvorm zou kunnen zijn dat teamleden, met elkaar, hun persoonlijkheidstype delen.