View Post

Wat is Team Topologies?

In boek review, Intermediate, Tech by Peter

Leestijd: 12 min. Team Topologies is een framework dat is gebaseerd op het idee dat verschillende soorten teams nodig zijn om verschillende soorten problemen bij softwareontwikkeling aan te pakken. Op een hoger abstractie niveau gaat Team Topologies over: fast flow, snelle feedback, team interactie, evolutie van de organisatie, team cognitive load en omgaan …

View Post

Wat zijn de negen houdingen van een Agile Coach?

In Agile, Basics, Overige by Peter

Leestijd: 9 min. De negen houdingen van een Agile coach beschrijven verschillende manieren waarop een coach zijn of haar rol kan benaderen om organisaties en teams te helpen bij het toepassen van agile methoden. Een coach kan verschillende houdingen aannemen, In plaats van ‘houding of rol’ gebruikt men soms ook het begrip ‘standpunt’. …

View Post

Wat zijn de vier communicatieniveaus?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. De vier niveaus van communicatie zijn Inhoud, Procedure, Interactie en Emotie. IPIE – de bekende 4 communicatieniveaus uit de coach opleidingen. Voor dit artikel is gekozen voor de 4 niveaus die diverse coach opleidingen hanteren. In deze opleidingen is IPIE één van de eerste termen die je leert. Door de …

View Post

Wat is een Empathy Map?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 11 min. Een Empathy Map is een visueel instrument om het gedrag en houding van klanten of gebruikers in beeld te brengen. Het instrument beoogd empathie met de klant tot stand te brengen door gebruik te maken van een visueel middel (map). Men krijgt een dieper inzicht, waardoor je in staat bent …

View Post

Wat is het Corporate Identity Model van Birkigt en Stadler?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 10 min. Het Corporate Identity Model van Birkigt en Stadler geeft de relatie weer tussen de gewenste identiteit en het externe imago van een organisatie. Het model beschrijft dat je als organisatie invloed kunt uitoefenen (kunt sturen) op jouw imago, door te sturen op persoonlijkheid (merkidentiteit van de organisatie). Dit model is …

View Post

180+ Cognitive Biases

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 8 min. Een overzicht van 180+ Cognitive Biases naar 4 categorieën en 21 gedragscomponenten. Met afbeeldingen en een verwijzing naar de beschrijving! Iedereen kent meerdere cognitieve biases, toch zal je verrast kunnen zijn dat er 180+ biases zijn gedefinieerd en dit aantal nog steeds toeneemt. Vrijwel alle onderstaande 180+ biases zijn op …

View Post

Cognitive biases van Wat moet onthouden worden?

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 9 min. In dit artikel zijn 31 cognitive biases beschreven van Wat moet onthouden worden? Biases die ontstaan omdat we voortdurend beslissen: onthouden of vergeten? We moeten voortdurend kiezen wat we proberen te onthouden en wat we kunnen vergeten. Daarbij maken we zelfs keuzes die een eventueel vooroordeel versterken. We veranderen belangrijke feiten, …

View Post

Cognitive Biases van De noodzaak om snel te handelen

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 17 min. In dit artikel worden 47 cognitive biases beschreven die behoren bij de noodzaak om snel te handelen. We omzeilen belangrijke feiten, waardoor men minder rationeel is dan men denkt. De noodzaak om snel te handelen kan van levensbelang zijn. Als mens hebben we geleerd om snel te beslissen, maar we …

View Post

Cognitive Biases van Gebrek aan betekenis

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 21 min. In dit artikel worden 63 cognitive biases beschreven die behoren bij Gebrek aan betekenis. We verbeelden details en construeren dingen die er niet zijn. Onze zoektocht naar betekenis kan illusies oproepen. Soms verbeelden we ons details die door onze veronderstellingen zijn ingevoegd en construeren we betekenissen en verhalen die er …

View Post

Cognitive Biases van Teveel informatie

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 12 min. In dit artikel worden 42 biases beschreven die gerelateerd zijn aan het verwerken van teveel informatie of informatie overload. Bij het verwerken van informatie verwijderen we belangrijke feiten. Waardoor men minder rationeel is dan men denkt. De Cognitive Biases Codex beschrijft ruim 180 verschillende biases. Om de ruime hoeveelheid biases …

View Post

Wat is Cognitive Bias?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min. Cognitive Bias is een systematisch patroon, waarbij het meenemen van een vooringenomen besluit of bevooroordeling in je oordeelsvorming leidt tot verkeerde conclusies. Daniel Kahneman en Amos Tversky beschreven in 1972 het concept van cognitive bias. Zij kwamen o.b.v. onderzoek met hun prospectieve theorie als een meer realistisch alternatief voor de …

View Post

Wat is de Cognitive Load Theorie?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 12 min. De Cognitive Load theorie beschrijft dat het werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft en dat overbelasting ervan de effectiviteit van het leren vermindert. De basisgedachte van de cognitive load theory theorie is dat je leert door informatie van het korte- naar het langetermijngeheugen te verplaatsen. Hoe beter het leermateriaal en leeromgeving …

View Post

Wat is DevOps? Een filosofie en framework!

In Basics, Tech by Peter

Leestijd: 9 min. DevOps is een methodologie en framework die door gestructureerd samenwerken, van IT-ontwikkeling en operatie, meerwaarde voor de klant brengt. De term DevOps een combinatie van twee woorden: Development en Operations. Van DevOps zijn veel verschillende beschrijvingen, waarbij de meeste varianten beschrijven dat DevOps staat voor bedrijfsinnovatie en continue verbeteren van …

View Post

Wat is mentaliseren?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 10 min. Mentaliseren is het vermogen om het gedrag van jezelf en anderen te begrijpen en te verklaren. Vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en motivatie. Op een juiste wijze kunnen mentaliseren vraagt om zelfreflectie, inlevingsvermogen en interactie/interpretatie. Je denkt dus na over je eigen innerlijke wereld en die van anderen. Of jij goed …

View Post

Wat is het Prosci Change Triangle model?

In Basics, Management by Peter

Leestijd: 8 min. Het Prosci Change Triangle Model is een model om succesvol een organisatieverandering tot stand te brengen. Het model hanteert 4 kritische succesfactoren om dit succesvol te laten verlopen. Deze 4 factoren of aspecten zijn: succes, leiderschap/sponsorship, projectmanagement en veranderingsmanagement. Deze wordt visueel weergegeven in een driehoek (triangle). Het PCT model …

View Post

Wat is het ADKAR model?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 5 min. Het ADKAR model richt zich op individuele verandering tijdens een veranderproces. In elke fase van het proces worden individuen begeleid. ADKAR is een acroniem voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Het staat voor het begeleiden van individuen door een bepaalde verandering en het aanpakken van eventuele belemmeringen. Het ADKAR …

View Post

Wat is de Prosci methodologie?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 9 min. De Prosci methodologie is een bekend framework om verandering in een organisatie te begeleiden. De methode is sterk gericht op het blijvend verhogen van de interne kwaliteit van het veranderen. De oprichter van Prosci en bedenker van het framework is Jeff Hiatt. Volgens Hiatt hangt een succesvolle verandering in een …

View Post

Wat zijn de 10 managementrollen van Mintzberg?

In Agile, Management by Peter

Leestijd: 5 min. Mintzberg beschrijft 10 managementrollen die onafhankelijk van elkaar ingezet kunnen worden, waarbij een bepaalde managementtrol meer voorkeur kan krijgen dan de andere. Deze voorkeuren ontstaan door het type mens, de positie van de manager, type organisatie, omvang en organisatiecultuur. Volgens Henry Mintzberg zijn deze rollen altijd zichtbaar, worden zelfstandig en/of …

View Post

Wat is het Lewis Model?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 5 min. Richard Lewis heeft in zijn model alle culturen van de wereld weten terug te brengen naar 3 culturele categorieën of typologieën, hij noemt deze categorieën: lineair-actief, multi-actief en reactief. Lewis realiseerde zich heel goed dat deze vereenvoudiging een reactie teweeg zou brengen, zijn quote zegt genoeg: ‘Het bepalen van nationale …

View Post

Wat is de sabotagelijn? Gedragsinzichten uit Deep Democracy

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 10 min. De sabotagelijn is een instrument uit Deep Democracy om zaken die zich in de onderstroom afspelen te kunnen signaleren en actie te kunnen ondernemen. De issues in een onderstroom kunnen een grote impact hebben op individuen, teams en samenleving. Myrna Lewis heeft in het boek Deep Democracy geschreven over ‘the …

View Post

Wat is het groeimodel van Greiner?

In Intermediate, Management by Peter

Leestijd: 11 min. Het groeimodel van Greiner geeft inzicht in zes fasen die groeiende organisaties doorlopen. Elke groeifase wordt gevolgd door een crisis. Door goed te handelen op deze crisis kan de organisatie naar de volgende groeifase gaan. Het groeimodel van Greiner (of Greiner curve) helpt om snel inzicht te verkrijgen bij problemen …

View Post

Wat is Natural Language Processing?

In Basics, Tech by Peter

Leestijd: 8 min. Natural Language Processing (NLP) is de technologie die wordt gebruikt om computers te helpen de natuurlijke taal van de mens te begrijpen. De vertaling in Nederlands is: computationele taalkunde of computerlinguïstiek, alleen gebruikt vrijwel niemand deze vertalingen. Overigens wordt Natural Language Processing ook niet zo vaak gebruikt. Zodra men het …

View Post

STATIK voor Kanban implementaties

In Advanced, Agile by Peter

Leestijd: 16 min. STATIK is een op systeemdenken gebaseerd proces voor Kanban implementaties. Een acroniem voor Systems Thinking Approach To Introducing Kanban. De STATIK methode bestaat uit 8 iteratieve stappen. Per stap zal worden toegelicht wat er in de betreffende stap dient plaats te vinden, gevolgd door een toelichting en een werkvorm. Elke …

View Post

Wat is de VUCA wereld?

In Agile, Basics, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. VUCA is een acroniem die de onvoorspelbare aard van uitdagingen in onze samenleving in het huidige wereldbeeld omschrijft. VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. In het Nederlands betekenen deze elementen: volatiliteit of vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. De 4 elementen van VUCA beschrijven de context waarin organisaties hun …

View Post

Wat is kritisch denken? Ben jij wel een kritisch denker?

In Agile, Intermediate, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. Kritisch denken is het systematisch evalueren of formuleren van overtuigingen, of uitspraken, volgens rationele normen. Volgens Wikipedia is kritisch denken: ‘een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is en of een redenering geldig is. Het biedt handvatten om …

View Post

Wat is het agile stoplichtmodel?

In Agile, Intermediate, Leiderschap by Peter

Leestijd: 12 min. Het agile stoplichtmodel is een visueel verbeterinstrument. Men meet en toont op een goede manier het geleverde werk op het correct nakomen van gemaakte afspraken. Een stoplicht is in het verkeer eenduidig gedefinieerd. Bij rood mag je niet doorrijden, bij oranje is het in principe niet doorrijden (maar is mede …

View Post

Wat is Troika Consulting?

In Agile, Basics, Overige by Peter

Leestijd: 11 min. Troika Consulting is het best te beschrijven als een werkvorm van ‘peer-to-peer coaching’, waarbij je direct praktische hulp krijgt van consultants op jouw vragen. Voor deze werkvorm is slechts 30 minuten nodig. Troika Consulting is zeer breed inzetbaar, in verschillende groepen en contexten en zowel online als offline. Het doel …

View Post

Wat is de growth en fixed mindset theorie?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 12 min. Volgens Carol Dweck zijn er twee belangrijke denkrichtingen waarmee we door het leven kunnen gaan. Zij benoemd een growth mindset en een fixed mindset. Het hanteren van de juiste mindset blijkt essentieel om succesvol te zijn. Carol Dweck is professor Psychologie aan Stanford University en auteur van het boek: Mindset, …

View Post

Wat is Agile Evidence-Based Management?

In Leiderschap, Scrum by Peter

Leestijd: 8 min. Agile Evidence-Based Management is een framework dat organisaties kunnen gebruiken om hen te helpen de waarde die zij ontlenen aan hun productlevering te meten, te managen en te verhogen. EBM richt zich op het verbeteren van resultaten, het verminderen van risico’s, en het optimaliseren van investeringen. Het meten van waarde, …