View Post

Wat zijn de negen houdingen van een Agile Coach?

In Agile, Basics, Overige by Peter

Leestijd: 9 min. De negen houdingen van een Agile coach beschrijven verschillende manieren waarop een coach zijn of haar rol kan benaderen om organisaties en teams te helpen bij het toepassen van agile methoden. Een coach kan verschillende houdingen aannemen, In plaats van ‘houding of rol’ gebruikt men soms ook het begrip ‘standpunt’. …

View Post

Wat zijn de vier communicatieniveaus?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. De vier niveaus van communicatie zijn Inhoud, Procedure, Interactie en Emotie. IPIE – de bekende 4 communicatieniveaus uit de coach opleidingen. Voor dit artikel is gekozen voor de 4 niveaus die diverse coach opleidingen hanteren. In deze opleidingen is IPIE één van de eerste termen die je leert. Door de …

View Post

Wat is het Corporate Identity Model van Birkigt en Stadler?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 10 min. Het Corporate Identity Model van Birkigt en Stadler geeft de relatie weer tussen de gewenste identiteit en het externe imago van een organisatie. Het model beschrijft dat je als organisatie invloed kunt uitoefenen (kunt sturen) op jouw imago, door te sturen op persoonlijkheid (merkidentiteit van de organisatie). Dit model is …

View Post

Wat is de Cognitive Load Theorie?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 12 min. De Cognitive Load theorie beschrijft dat het werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft en dat overbelasting ervan de effectiviteit van het leren vermindert. De basisgedachte van de cognitive load theory theorie is dat je leert door informatie van het korte- naar het langetermijngeheugen te verplaatsen. Hoe beter het leermateriaal en leeromgeving …

View Post

Wat is DevOps? Een filosofie en framework!

In Basics, Tech by Peter

Leestijd: 9 min. DevOps is een methodologie en framework die door gestructureerd samenwerken, van IT-ontwikkeling en operatie, meerwaarde voor de klant brengt. De term DevOps een combinatie van twee woorden: Development en Operations. Van DevOps zijn veel verschillende beschrijvingen, waarbij de meeste varianten beschrijven dat DevOps staat voor bedrijfsinnovatie en continue verbeteren van …

View Post

Wat is mentaliseren?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 10 min. Mentaliseren is het vermogen om het gedrag van jezelf en anderen te begrijpen en te verklaren. Vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en motivatie. Op een juiste wijze kunnen mentaliseren vraagt om zelfreflectie, inlevingsvermogen en interactie/interpretatie. Je denkt dus na over je eigen innerlijke wereld en die van anderen. Of jij goed …

View Post

Wat is het Prosci Change Triangle model?

In Basics, Management by Peter

Leestijd: 8 min. Het Prosci Change Triangle Model is een model om succesvol een organisatieverandering tot stand te brengen. Het model hanteert 4 kritische succesfactoren om dit succesvol te laten verlopen. Deze 4 factoren of aspecten zijn: succes, leiderschap/sponsorship, projectmanagement en veranderingsmanagement. Deze wordt visueel weergegeven in een driehoek (triangle). Het PCT model …

View Post

Wat is Natural Language Processing?

In Basics, Tech by Peter

Leestijd: 8 min. Natural Language Processing (NLP) is de technologie die wordt gebruikt om computers te helpen de natuurlijke taal van de mens te begrijpen. De vertaling in Nederlands is: computationele taalkunde of computerlinguïstiek, alleen gebruikt vrijwel niemand deze vertalingen. Overigens wordt Natural Language Processing ook niet zo vaak gebruikt. Zodra men het …

View Post

Wat is de VUCA wereld?

In Agile, Basics, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. VUCA is een acroniem die de onvoorspelbare aard van uitdagingen in onze samenleving in het huidige wereldbeeld omschrijft. VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. In het Nederlands betekenen deze elementen: volatiliteit of vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. De 4 elementen van VUCA beschrijven de context waarin organisaties hun …

View Post

Wat is Troika Consulting?

In Agile, Basics, Overige by Peter

Leestijd: 11 min. Troika Consulting is het best te beschrijven als een werkvorm van ‘peer-to-peer coaching’, waarbij je direct praktische hulp krijgt van consultants op jouw vragen. Voor deze werkvorm is slechts 30 minuten nodig. Troika Consulting is zeer breed inzetbaar, in verschillende groepen en contexten en zowel online als offline. Het doel …

View Post

Wat is de growth en fixed mindset theorie?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 12 min. Volgens Carol Dweck zijn er twee belangrijke denkrichtingen waarmee we door het leven kunnen gaan. Zij benoemd een growth mindset en een fixed mindset. Het hanteren van de juiste mindset blijkt essentieel om succesvol te zijn. Carol Dweck is professor Psychologie aan Stanford University en auteur van het boek: Mindset, …

View Post

Wat is Evidence-Based Management?

In Basics, Leiderschap by Peter

Leestijd: 10 min. Evidence-Based Management (EBM) is een framework, die leiders kunnen gebruiken om beslissingen die zij in de organisatie nemen te meten, te beheren en te verbeteren. Evidence-Based Management is het nemen van organisatorische besluiten door het management, voor en door werknemers en teams, door het gewetensvolle expliciete en oordeelkundige gebruik van …

View Post

31 brainstorm tips en ideeën

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 5 min. Heb je behoefte aan een andere brainstorm insteek? In dit artikel 31 tips en ideeën om te brainstormen. De gouden regel van een brainstorm is dat niet alleen de kwaliteit van de brainstorm belangrijk is, want wat heb je aan een technisch goed uitgevoerde brainstorm als er geen of nauwelijks …

View Post

Wat is een Key Performance Indicator – KPI?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Een Key Performance Indicator (KPI) is een meetbare business metric waarbij factoren die cruciaal zijn voor het succes van de organisatie worden gemeten. Key Performance Indicators zijn kritieke prestatie-indicatoren waarmee het succes en voortgang over een bepaalde tijdsperiode kan worden gemeten. KPI’s kunnen worden gebruikt door individuen en organisaties. Dit …

View Post

Wat is Depth of Knowledge?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Depth of Knowledge beschrijft vier niveaus van de diepte van de kennis en het begrip van de leerling. Het framework is bedacht door Norman Webb. Kennis wordt in het framework Depth of Knowledge als diepgaand beschouwd, als men in staat is om duidelijk onderscheid te maken. Vervolgens door argumenten te …

View Post

De 12 archetypen van Jung

In Basics, Overige by Peter

Leestijd: 8 min. De 12 archetypen van Jung zijn 12 persoonlijkheidstypen. Verschillende typen met drijfveren, die rollen hanteren om doelen die men nastreeft te bereiken. Gustav Jung heeft 12 persoonlijkheidstypen beschreven die veel voorkomen. De 12 archetypen van Jung beschrijven een set van menselijke basismotivaties van een mens. Elke archetype wordt door Jung …

View Post

Wat zijn de archetypen van Jung?

In Basics, Overige by Peter

Leestijd: 7 min. De archetypen van Jung zijn universele, archaïsche symbolen en beelden die voortkomen uit het collectieve onbewuste. De psycholoog en filosoof Carl Jung beschrijft dat mensen kunnen denken, voelen, waarnemen en handelen door fundamentele, onbewuste, biologische aspecten. Volgens Jung worden deze aspecten doorgegeven via onze voorouders, hij stelt dat de menselijke …

View Post

11 Ezelsbruggetjes voor gesprekstechnieken

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Dit artikel gaat over 11 ezelsbruggetjes voor gesprekstechnieken, die jouw communicatie in agile teams zullen verbeteren. Elke dag ervaren we hoe uitdagend het is om te communiceren, want communicatie is een wisselwerking tussen zender en ontvanger. In dit proces kan van alles gebeuren, waardoor de communicatie niet lekker verloopt. Hoe …

View Post

Wat is een affiniteitsdiagram?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Een affiniteitsdiagram is een hulpmiddel om een grote hoeveelheid gegevens te verkrijgen, ordenen en te beoordelen door het creëren van categorieën o.b.v. overeenkomsten. Met behulp van dit hulpmiddel breng je dus een set van gegevens bij elkaar door ze te groeperen in zinvolle categorieën die gebaseerd zijn op gemeenschappelijke relaties …

View Post

Wat is een pilot?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 7 min. Een pilot is een kleinschalige implementatie van het product, concept of idee om de levensvatbaarheid aan te tonen. Het doel is om te beoordelen of het geteste succesvol zou kunnen zijn bij een grootschalige implementatie of productlancering. Tevens wordt het idee getest of de geboden oplossing(en) daadwerkelijk als een verbetering wordt …

View Post

Wat is een prototype?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 8 min. Een prototype is een vroeg voorbeeld van een product. Het is een ‘tastbaar’ model waarmee je het nieuwe productconcept, dienst of proces wilt testen. Het doel van een prototype is om een tastbaar model te hebben van de oplossingen voor de problemen die al zijn gedefinieerd en besproken door de …

View Post

Wat is een Proof of Concept (PoC)?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. Een Proof of Concept (PoC) is een methode om de praktische haalbaarheid van een concept, theorie, technologie, idee of functionaliteit te bepalen. Een PoC wordt toegepast in het beginstadia van productontwikkeling, de methode zal worden gebruikt om te beoordelen of het idee gerealiseerd zou kunnen worden. Het is een ‘try …

View Post

Wat is een Gantt chart en is er ook een agile Gantt chart?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. Een Gantt Chart is visueel hulpmiddel dat gebruikt kan worden voor planning. Het is een liggende staafdiagram die een totaal overzicht van de te ondernemen activiteiten weergeeft. Deze grafiek of diagram is in 1910 bekend geworden door Henry Gantt. De Gantt chart was in de 20e eeuw het belangrijkste en …

View Post

De zeven C’s van Championship Team Building

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Volgens Jeff Janssen zijn er 7 C’s van Championship Team Building. Zeven elementen of factoren waarmee je een high performing team kan creëren. Jeff Janssen heeft een onderzoek gedaan naar de voorwaarden om een topprestatie door een team mogelijk te maken. Hij beschreef 7C’s De 7 C’s zijn in het …

View Post

Wat is de OODA loop?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 8 min. De OODA loop is een strategisch besluitvormings- en leerproces dat je hanteert om snel te reageren wanneer omstandigheden veranderen. OODA kan ook worden omschreven als een model van individueel en organisatorisch leren en aanpassen. De OODA loop is een acroniem dat de vier stappen van besluitvorming beschrijft: Observe, Orient, Decide …

View Post

De ijzeren driehoek in een agile omgeving

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 5 min. De ijzeren driehoek beschrijft dat alle activiteiten op het werk met elkaar verbonden zijn door 3 elementen: scope, tijd en kosten. Men hanteert een driehoek om duidelijk te maken dat elke verandering direct impact heeft op de andere twee. Wellicht ken je de ijzeren driehoek onder een andere naam: Iron …

View Post

Wat is Brooks Law?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. De Wet van Brooks (Brooks Law) is een principe dat beschrijft dat het toevoegen van mankracht aan een vertraagd softwareproject de oplevering nog later maakt. Het toevoegen van mensen aan een team maakt de oplevering dus langer i.p.v. korter. Dit is precies het tegenovergestelde wat men vaak denkt. Wat heeft …

View Post

De drie wetten van Agile volgens Denning

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 9 min. Agile hanteert volgens Denning 3 wetten: de Wet van het Kleine Team, de Wet van de Klant en de Wet van het Netwerk. De 3 wetten van Denning leggen de basis voor een agile organisatie. Alle agile organisaties hanteren (on)bewust deze wetten. Het is dan ook verwonderlijk dat vrijwel niemand …

View Post

Wat is een organisatieopstelling?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Een organisatieopstelling is een systemische methode om verstoringen in een organisatie te doorgronden. Het geeft inzicht in niet direct zichtbare verhoudingen en verbanden die het systeem verstoren. Het gedachtegoed van werken in opstellingen is afkomstig uit het systeemdenken van Bert Hellinger. Hellinger werkte met opstellingen om (verstoorde) familiesystemen te onderzoeken. …

View Post

Wat is Shu-Ha-Ri?

In Agile, Basics by Peter

Leestijd: 6 min. Shu-Ha-Ri is een Japanse filosofie die in drie simpele woorden beschrijft hoe je van leerling een meester wordt. Het is een methode van kennis vergaren in 3 stappen. Het begrip Shu-Ha-Ri is afkomstig uit de oudste Japanse vechtkunsten, deze 3 woorden zijn inmiddels ook een begrip in agile werken. De …