Coachen volgens het GROW model?

In Agile, Intermediate by Peter

Leestijd: 7 min.

GROW is een acroniem voor Goals, Reality, Options en Will. Het GROW model is een coach model met vier te nemen stappen. De 4 stappen methode brengt structuur in het coaching gesprek. De kracht is dat het leidt tot een duidelijk eindresultaat, waar de gecoachte de belangrijkste bijdrage aan levert.

Het GROW coaching model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen. De gecoachte is actief in het verhelderen van het probleem, komt met ideeën en oplossingen en is zelf verantwoordelijk voor het gewenste resultaat.

In een vervolgsessie bekijken coach en gecoachte of de afspraak heeft geleid tot het gewenste resultaat.

Waarom het GROW model?

De basis van GROW is het erkennen en gebruikmaken van interferenties. Het GROW model hanteert namelijk een simpel uitgangspunt: er bestaat een verschil tussen het potentieel van een individu en zijn werkelijke prestaties en dat ‘interferentie’ de weg blokkeert en daarmee groei belemmert. Interferentie is in de leerpsychologie het verschijnsel dat ‘een leerling’ elementen uit het ene leersysteem ten onrechte toepast in het andere.

GROW - Coaching for Performance - John Whitmore

Sir John Whitmore beschrijft het GROW model in het boek: ‘Coaching for Performance’.

GROW is gericht op het bereiken van resultaten voor zowel de persoon als de organisatie. De persoon zorgt vooral zelf voor een verheldering van het probleem en draagt daar ook oplossingen voor aan. GROW kenmerkt zich als techniek vooral door de vragenstelling en afronding van het gesprek.

De coach ondersteunt de persoon door het hanteren van de vragen die bij elke stap past. Dit leidt tot meer intrinsieke motivatie van de persoon en daardoor zal er sneller verandering plaatsvinden. Het succes van het traject is mede afhankelijk van de tijd en de energie die de coach er zelf in investeert.

Het GROW model volgt niet de traditionele coaching paden. Er is namelijk een sterke koppeling met de bedrijfsbehoeften en -prioriteiten. Het richt zich dus niet alleen op de behoeften van de persoon, het helpt met persoonlijke groei en het verhogen van de productiviteit. Het is dus zowel een coach methode die zich richt op het oplossen van het probleem als het stellen van doelen.

Het model bestaat nu tientallen jaren en is inmiddels een mainstream coach methode.

Voordat je GROW toepast!

Zoals in de inleiding is beschreven hanteert GROW allerlei vragen die je helpen met het starten van het coachingstraject. Deze vragen volgen later in dit artikel. Wat mij echter opvalt is dat men vaak ervan uitgaat dat er een ‘coachtraject’ gaat starten. Dat lijkt logisch, zeker binnen de context van dit artikel, want het gaat over het toepassen van het GROW-model. Toch weet ik uit ervaring dat dit niet altijd er een coachvraag is! Het kan een aanname zijn!

Start eens met het vaststellen of er wel echt een coach vraag is! Dit kan je doen door de vraag te stellen: ‘Wil je het alleen even kwijt, of wil je dat ik je help een oplossing te vinden’. Als men het alleen even kwijt wilt, kan je beslissen om het aan te horen. Bij een echte hulpvraag zou je kunnen kiezen voor het GROW-model.

Is het een echte hulpvraag dan gelden er 4 basisregels voor de coach om GROW goed toe te passen:

 • Neem de tijd om het doel goed te verkennen.
 • Blijf flexibel, GROW is ook gebruik maken van je intuïtie!
 • Luister actief.
 • Stel vragen. Ga niet leiden of beoordelen!

Als coach weet je dat het geen rechte weg is van 4 stappen achtereenvolgens te doorlopen. Je mag (dient) flexibel door de 4 stappen op en neer te bewegen. Als er aanleiding is om het doel of het proces aan te passen kan dat. Als coach neem je veel (on)bewust waar. Maak daar gebruik van!

De vier stappen van GROW

De onderstaande afbeelding geeft in één oogopslag weer waar GROW voor staat.

Het GROW model voor coaching

Stap 1: Wat zijn je doelen? (goals)

Dit is een belangrijke stap, hier gaat het om de vaststelling van het doel op langere termijn. Deze stap beoogt het volgende:

 • Identificeer en verduidelijk het doeltype. Waaronder ultieme doelen, het resultaat doel en de voortgang gedurende het proces.
 • Geeft begrip over de principiële doelen en aspiraties.
 • Verduidelijkt het resultaat van de sessie(s)

Het behandelt de thema(s) die de gecoachte in brengt. Wat is het centrale thema? Maar ook wat de bijeenkomst(en) zouden moeten leveren. Dit dient zo concreet mogelijk worden vastgesteld.

Neem de tijd!

De sleutel van het GROW model is het bepalen van de doelen. Bepaal op welk niveau het doel ligt. Een doel heeft inspiratie, positiviteit en uitdaging nodig. Het moet een echte stretch zijn voor de gecoachte. Om het doel te behalen zal de gecoachte het allerbeste uit zichzelf dienen te halen.

Neem ook het niveau van de doelen mee: droomdoel, einddoel, resultaatsdoel en procesdoelen. Deze zal ik later in een ander artikel bespreken.

Hanteert sowieso SMART voor de afspraken, maak elk doel: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Zoals in de inleiding is beschreven hanteert GROW allerlei vragen die je hierbij helpen. Wellicht is een leuke openingsvraag: Waar wil je dat ik je mee help, met welk resultaat wil je straks dit gesprek uit?

Een aantal voorbeelden

 • Wat wil je? Wat is het doel van deze discussie?
 • Hoe ziet dat er voor jou uit?
 • Wat zegt dat over jezelf?
 • Wat doet het met je?
 • Waar maakt dat voor je mogelijk?
 • Wat zullen andere mensen tegen je zeggen
 • Wat brengt het je wat je nu niet hebt?
 • Schets eens hoe het er uit ziet over 3 maanden als alle belemmeringen weg zijn. Wat voel, hoor, zie je dan? Welke nieuwe elementen zijn er dan?

Als coach heb je ook de taak om te beoordelen of het binnen het aangegeven thema blijft. Is het congruent en consistent?

Stap 2: Wat is de actuele situatie? Reality?

Na het doorlopen van stap 1 in het GROW model heb je het doel vastgesteld. De tweede stap is het verkennen van de realiteit. Dan lijkt de vraag wat is de actuele situatie gepast? Maar dat is te kort door de bocht, samen ga je op zoek naar aanscherping en het doorgronden van het thema. De tweede stap van het GROW model beoogt namelijk het volgende:

 • Beoordeel de huidige situatie in termen van de tot dusver genomen stappen.
 • Verduidelijk de resultaten en de effecten van eerder genomen acties
 • Geeft inzicht in interne belemmeringen en blokkades die de huidige situatie in stand houden of progressie tegenhoud.

De coach heeft het doel om de coachee te stimuleren tot zelf-evaluatie. Het aandragen en analyseren van concrete voorbeelden. Bij een eerste coachsessie zal de coach erg goed moeten opletten, want er is een risico dat de rode draad verloren gaat. Er kan zoveel irrelevante informatie vrijkomen dat het probleem diffuus word. Goede feedback is noodzakelijk om tot het kernprobleem te komen.

De mogelijke vragen om de actuele situatie te doorgronden:

 • Wat gebeurt er nu?
 • Hoe belangrijk is dit voor jou?
 • Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 de ideale situatie is. Waar sta je dan nu?
 • Welk cijfer zou het moeten zijn? Waarom?
 • Welke impact heeft het op jou?
 • Wat voel je?
 • Heeft het impact op andere gebieden in je leven?
 • Wat brengt je verder weg van het doel?
 • Wat brengt je dichterbij het doel?
 • Wanneer en hoe vaak gebeurt het?
 • Wie zijn erbij betrokken?
 • Wat heb je tot nu toe gedaan?
 • Welke resultaten heeft dat opgeleverd?
 • Wat zijn voor jou de belangrijkste belemmeringen?
 • Heb je concrete voorbeelden?
 • Wat zijn belangrijke factoren?
 • Is het altijd een probleem of zijn er situaties waarin het goed of beter ging?

Stap 3: Wat zijn je opties? Options?

De derde stap is het genereren van ideeën. Deze stap beoogt het volgende:

 • Identificeer de mogelijkheden en alternatieven.
 • Schets en stel vragen van uiteenlopende aard om diverse strategieen voor progressie te kunnen bepalen/

Voor het leveren van een bijdrage aan de oplossing van het probleem start je met ‘brainstormen’. Een vrije brainstorm, zonder vooraf bepaalde voorwaarden. Degecoachte wordt door de coach gestimuleerd om met ideeën te komen. De coach brengt ordening aan en draagt eventueel ook zelf ideeën aan. Idealiter helpt de coach met extra vragen, aan de gecoachte, waardoor de creativiteit nog meer eigen ideeën oplevert.

Om opties te bedenken kun je de volgende vragen stellen:

 • Wat zou je nog kunnen doen?
 • Welke ideeën/alternatieven heb je?
 • Wat nog meer? Hoe ziet dat eruit?
 • Wat zou je doen indien niets je tegenhield?
 • Wat heeft eerder gewerkt?
 • Welke opties heb je? Welke stappen kun je maken?
 • Hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor je?
 • Hoe zou een lijstje met je mogelijke acties eruit zien?
 • Waar kan je informatie vandaan halen?
 • Hoe zou je dat kunnen doen?
 • Wie kan je helpen?
 • Welke factoren zal je gebruiken om de opties af te wegen?

Stap 4: Wat wil je doen? (Will)

De vierde en laatste stap van het GROW coaching model is het komen tot een voltooiende conclusie. Dit betekent keuze maken uit opties, motivatie en voorbereiding.

Deze stap beoogt het volgende:

 • Verstrekt inzicht over wat er geleerd is en wat er veranderd kan worden om de initiële doelstellingen te behalen.
 • Creëert een samenvatting, actieplan voor implementatie van de te ondernemen stappen.
 • Geeft inzicht in belemmeringen (in de toekomst).
 • In overweging nemen of er wel sprake is van het continue bereiken van de doelen en de geeft inzicht in de benodigde ondersteuning en ontwikkeling.
 • De zekerheid dat de overeengekomen maatregelen worden nageleefd, wordt ingeschat.
 • Benadrukken hoe de verantwoording en de doelstellingen worden geborgd.

Wat wordt er gekozen? Welke optie is de weg die gevolgd gaat worden? Wil de gecoachte zich daar volledig voorgaan? Tijd voor een afsluitend actieplan over wie, wat, wanneer en binnen welk tijdsperiode gaat doen.

Het vanzelfsprekende doel is dat de gecoachte het zelf gaat doen!

Voorbeeldvragen om een actieplan op te stellen:

 • Wat wil je doen om je doel te bereiken?
 • Wat is de eerste concrete stap die je NU kan zetten?
 • Hoe wil je dat doen?
 • Wanneer wil je dat doen?
 • Hoe kan je omgeving je daarbij helpen?
 • Wie moet het weten?
 • Waar ga je heen?
 • Is er nog iets dat je moet doen voordat je dit kan doen?
 • Hoe gemotiveerd ben je om deze optie uit te voeren?
 • Wat heb je nodig om nog gemotiveerder te zijn?
 • Wat heb je nodig om je aan je plan te committeren?
 • Heb je daarbij hulp nodig?
 • Hoe krijg je die?

Tijdens de beantwoording van deze vragen moet de coach zich steeds afvragen of de te ondernemen stappen daadwerkelijk bijdragen aan het doel. Check of er nog eventuele belemmeringen zijn en hoe deze hindernissen genomen gaan worden.

Het GROW model toepassen?

De implementatie van het GROW coaching model, door gebruik te maken van zorgvuldig gestructureerde vragen, bevordert een dieper bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel en stimuleert proactief gedrag, en resulteert in praktische technieken om doelen te bereiken en obstakels te overwinnen.

Het GROW model is echter niet het enige coachmodel, het is ook geen coaching op zichzelf. Daarvoor heb je eerst een verandering nodig in mindset en authentiek leiderschap. Het is de bedoeling dat bij het toepassen van GROW men zich richt op transformatie i.p.v. de transactie. Het gaat dus niet om het eenmalig halen van één doelstelling. Het doel is een blijvende gedragsverandering bewerkstelligen.

Het gebruik van de 4 stappenstructuur helpt om het werkelijke potentieel van een individu te ontsluiten door het vertrouwen en de motivatie te vergroten, wat leidt tot zowel korte- als lange termijnvoordelen.

Samenvatting GROW coaching model

De belangrijke punten zijn: stel vragen, onderzoek de realiteit, creëer opties, stel een actieplan op en voer deze uit.

Een externe coach is veelal geen expert is in het vakgebied of de situatie van de gecoachte. De Coach is een facilitator die de juiste vragen stelt op het juiste moment. De coach geeft geen richting of advies, dat hoeft ook niet want het hoofddoel is de gecoachte begeleiden in de keuze van de opties.

Voor het coachen van teams werkt het net even anders, daar heeft de coach veelal interne expertise en/of kennis. Daar is het met name taak om het teamproces goed te begeleiden. Een model wat daarbij gebruikt zou kunnen worden is het GROUP-model.

Lees ook het artikel: Coaching Agile teams. Het artikel Agile coachen van klagers! is ook interessant.