Agile woordenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er staan momenteel 214 woorden in deze lijst
#1
Gebruik ook de zoekfunctie van Wordpress om de gewenste informatie te vinden, zie het vergrootglas in de balk rechtsboven.

11 voordelen Agile Software Ontwikkeling
De grondleggers van Agile software ontwikkeling  wilden een efficiëntere methode om sneller en betere resultaten te behalen. Zie het artikel: 11 voordelen van Agile Software Ontwikkeling

14 punten van Deming
Deming biedt veertien belangrijke management principes voor het transformeren van de bedrijfseffectiviteit. De 14 punten van Dr. W. Edwards Deming geven inzicht in hoe het opbouwen van klantbewustzijn, het verminderen van variatie en het bevorderen van voortdurende verandering en verbetering binnen organisaties ingezet kunnen worden. Zie het artikel: de 14 punten van Deming voor transformatie.

16 personalities
16 personalities is een recent persoonlijkheidsmodel. 16personalities hanteert 2 belangrijke filosofieën/modellen: het type model gebaseerd op de filosofie van Jung, gecombineerd met de theorie van Brigss. Een persoonlijkheidsmodel helpt met het inspireren tot persoonlijke groei en een beter begrip van jezelf en jouw relaties. Zie het artikel: Wat is jouw persoonlijkheidstype? 16 personalities!

3 M's
Voor het bepalen van Lean verspillingen hanteer je in het Lean framework de 3 M’s: Muda, Mura en Muri. Deze Japanse woorden betekenen afval (verspilling), onbalans en overbelasting. Zie het artikel: De 3 M's van Lean: Muda, Mura en Muri.


3 niveaus agile coaching
De drie niveaus van Agile Coaching zijn volgens Lyssa Adkins: Team Facilitator, Agile Coach en Enterprise Coach. Zie het artikel: 3 niveaus van Agile Coaching

3 principes Agile metrics
Zonder het toepassen van de 3 Principes van Agile Metrics hebben metrics beperkte waarde. Het is belangrijk om deze principes te begrijpen, het geeft namelijk meer inzicht over hoe metrics kunnen worden ingezet bij Agile werken. Zie het artikel: De 3 principes van agile metrics

3 stappen interventie pad klagers
Voor het agile omgaan met klagers is er een 3 stappen interventie pad (Keip 2006). De volgende 3 vragen kunnen achtereenvolgens worden worden gesteld: Heb je jouw bedenkingen en gevoelens gedeeld met X?,  X zou op de hoogte moeten zijn van jouw bedenkingen, helpt het als ik met je meega? Mag ik X vertellen dat jij deze bedenkingen heb? gesteld. Het antwoord bepaalt of je door gaat naar de volgende vraag. Zie het artikel: Agile coachen van klagers

3 wetten van Agile
Agile hanteert volgens Denning 3 wetten: de Wet van het Kleine Team, de Wet van de Klant en de Wet van het Netwerk. De 3 wetten van Denning leggen de basis voor een agile organisatie. Zie het artikel: De drie wetten van Agile volgens Denning.

4 aspecten communicatie
Volgens Schulz von Thun, die de theorie van de 4 aspecten van communicatie heeft beschreven, zijn er 4 aspecten in alle communicatie die gelijktijdig aanwezig zijn. De aspecten zijn: Eenvoud van stijl, Structuur, Bondigheid en Aantrekkelijkheid. Zie het artikel: Herken de vier aspecten van communicatie

4 kwadrantenmodel
Het 4 kwadranten model van Wilber hanteert 4 lenzen om anders te kijken naar de werkelijkheid. Het model toont ons dat we onze werkelijkheid door een individuele, collectieve, subjectieve en/of objectieve lens kunnen bekijken. Het 4 kwadranten model is de basis van Wilber's Integrale theorie. Zie het artikel: Wat is het 4 kwadrantenmodel van Wilber

5 disciplines lerende organisatie
Senge hanteert voor de ‘5 disciplines van een lerende organisatie’ een theoretisch systeem om uit te leggen hoe organisaties in elkaar steken. Hij benoemd tevens een aantal componenten, waaronder leren, leervormen en leerbeperkingen. Daarnaast beschrijft Senge ook 9 archetypen om systeemdenken verder te kunnen ontwikkelen in een organisatie. Zie het artikel: 5 disciplines van een lerende organisatie

5 Kanban Flow Metrics
De vijf kritische Kanban Flow Metrics zijn: Cycle time, Lead time, Total Work In Progress (WIP), Blockers en Througput. Zie het artikel 5 Kanban Flow Metrics

5 kleurenmodel
Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak staat voor veranderen met behulp van 5 kleuren. In het kleurenmodel hanteren De Caluwé en Vermaak 5 manieren van denken die sterk verschillen. Elke manier van denken heeft een kleur gekregen, in dit kleurenmodel hanteert men: wit-, groen-, rood-, blauw- en geeldrukdenken. Zie het artikel: Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak

5 lean principes
De vijf principes van Lean zijn: (toegevoegde) waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie. Zie het artikel: De 5 principes van Lean

5 niveaus van leiderschap
Volgens Maxwell bestaat leiderschap uit 5 opeenvolgende niveaus van leiderschap. In elk niveau werk je toe naar het volgende niveau. Maxwell hanteert de volgende vijf niveaus: positie, toestemming, productie, ontwikkelaar en de top. Zie het artikel: De 5 niveaus van leiderschap van Maxwell

5 principes lean
De vijf principes van Lean zijn: (Toegevoegde) waarde, Waardestroom, Flow, Pull en Perfectie. Zie het artikel: De 5 principes van Lean

5-box coach model
Het 5-box coach model is een tool om verandering tot stand te brengen. Dit model is vooral geschikt om personen te coachen die al geruime tijd een bepaald doel willen bereiken, maar om verschillende redenen dit niet kunnen bereiken. Het 5-box coach model voor coachen van verandering

5S
5S in Lean is een methode om verspilling te verminderen en de productiviteit te optimaliseren door een geordende werkplek te handhaven en visuele aanwijzingen te gebruiken om meer consistente bedrijfsresultaten te bereiken. Zie het artikel: Wat is 5s in lean?

5W2H
De 5W2H methode is een efficiënt probleemanalyse tool. De 5W2H methode staat voor de 5 W’s: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en de 2H’s staan voor Hoe en Hoeveel. Het bijzondere aan deze methode is dat deze zo gemakkelijk toepasbaar is dat het eigenlijk vreemd is dat 5W2H niet bovenaan op elk ‘problem solving’ lijstje staat. Zie het artikel: Wat is de 5W2H methode?.

5x Why - 5x waarom methode - 5W's
De 5x waarom methode is een techniek van 5x de waarom vraag stellen. Deze methode geeft diep inzicht in een werkelijke oorzaak van een probleem. Het is een methode waarbij je de ‘waarom’ vraag blijft stellen op de antwoorden die je krijgt. Door deze methode prik je door symptomen heen en kom je vaak tot de conclusie dat het dieperliggende probleem heel anders is dan in eerste instantie lijkt. Zie het artikel: De 5x waarom methode - 5W's

6 Interventie stijlen
Het framework van John Heron is een model om te analyseren hoe je het beste kunt helpen door een interventie te doen. Zijn model identificeert 2 hoofdcategorieën met in totaal 6 interventie stijlen voor het ‘helpen’ bij interventies. Zie het artikel: De 6 interventie stijlen van John Heron

6 Kanban meetings
De 6 meetings in een Kanban Systeem zijn: Standup Meeting, Replenishment Meeting, Operations review, Delivery planning meeting, Service delivery review en Risk Review. Zie het artikel: De 6 Kanban meetings

70:20:10 model
Het 70:20:10 model is een leermodel dat beschrijft hoe de prestatie van de medewerker verbetert kan worden door te leren. Het gaat in dit model specifiek om effectief leren. Welke leerinspanning levert de meeste voordelen voor de organisatie en medewerker? Zie het artikel: Wat is het 70:20:10 model?

8 vormen van verspilling / 8 wastes
In Lean hanteert men 8 vormen van verspilling of de 8 wastes. Tim Wood(t) en Tim Woods zijn ezelbruggetjes om de 8 vormen van Waste (verspilling) eenvoudig te onthouden. Dit staat voor: transport, inventaris, motie, wachttijd, overproductie, overprocessing, defecten en talent of skills. Zie het artikel: De 5 principes van Lean

A/B test
Een A/B-test heeft als doel de prestaties van twee items of variaties met elkaar te vergelijken. In productbeheer worden A/B-tests vaak gebruikt om de best presterende optie te identificeren.

Actief luisteren
Actief luisteren is niet alleen horen wat de ander zegt, maar ook proberen te begrijpen wat de ander zegt. Zie het artikel: Wat is actief luisteren?

Activity Theory
De Activity Theory is een theoretisch framework voor de analyse en het begrip van de menselijke interactie in systemen, door het gebruik van instrumenten en artefacten.

Een vrije vertaling is dat iedereen deel uit maakt van een systeem en dat een systeem inter-acteert met andere systemen. De Activity Theory van Engström maakt het mogelijk om systemen te doorgronden en vervolgens gericht actie te kunnen ondernemen. Zie het artikel: Wat is de Activity Theory?

Agile
Agile is een iteratieve methode om productontwikkeling tot stand te brengen, waarbij teams in korte, incrementele "sprints" werken en vervolgens regelmatig bij elkaar komen om het werk te beoordelen en wijzigingen aan te brengen.

Agile Coach
Een Agile Coach is een verandermanager die goed is in mensenwerk en processen. Een AC begeleidt de verandering. Stuurt op de zachte en harde kant van veranderen, dus beschikt naast kennis van agile werken (door en met teams) over kennis van psychologie, organisatiecultuur en organisatieontwikkeling. De Agile Coach beheerst meerdere agile methodieken en zal afhankelijk van de situatie één of meerdere agile methodes inzetten en kiest de methodiek die voor de klant en het team de beste mogelijkheden biedt. Zie het artikel: Wat is een Agile Coach?

Agile framework
Een agile framework is een van de vele gedocumenteerde software-ontwikkelingsbenaderingen die gebaseerd zijn op de agile filosofie die in het Agile Manifest wordt verwoord.

Agile kick-off sessie
De 3 belangrijkste redenen vanuit een agile perspectief voor een kick-off teamsessie zijn: Alle betrokkenen dienen het doel te begrijpen en daardoor de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Het tot standkomen van een set basisregels van het omgaan met elkaar en de stakeholders. Vanzelfsprekend gaat het ook over welk gedrag past bij het team: de teamnormen. Zie het artikel: Wat is een agile kick-off teamsessie?

Agile manifest
Het Agile Manifesto is een kort document dat gebaseerd is op 4 waarden en 12 principes voor agile softwareontwikkeling. Het Agile Manifesto werd gepubliceerd in februari 2001. Zie het artikel Agile Manifest

Agile principes
Naast de 4 agile values (waarden) zijn er 12 agile principes die in het Agile Manifest worden beschreven. Deze 12 principes voor agile (software)ontwikkeling helpen de uitgangspunten van de agile mentaliteit te bepalen. Zie het artikel: oefenen met de 12 principes

Agile transformatie
Agile transformatie is het proces van transitie van een hele organisatie naar een wendbare, reactieve aanpak op basis van agile principes.

Agile waarden / Agile values
Agile Values verwijst naar de set van 4 waarden die in het Agile Manifest staat . Deze set van waarden moedigt aan om mensen voor processen te plaatsen, software snel de deur uit te krijgen, samen te werken met klanten en plannen aan te passen waar nodig.

Backlog / Product Backlog
Een geordende lijst van punten die door één of meer teams moeten worden bewerkt, zodat tijdig en effectief aan de eisen kan worden voldaan.
Zie artikel: product backlog

Backlog Grooming / Backlog Refinement
Backlog Grooming is wanneer de Product Owner en een deel of allen van  het team de backlog regelmatig verfijnen om ervoor te zorgen dat de backlog de juiste items bevat, dat ze worden geprioriteerd, en dat de items bovenaan de backlog klaar zijn voor levering. Zie artikel: Wat is Product Backlog Refining?

Big Five
De theorie van de Big Five hanteert 5 dimensies waarmee de persoonlijkheid van iemand beschreven kan worden. Door van elke dimensie aan te geven in welke mate deze op iemand van toepassing is kan je een karakter van een persoon beschrijven. Zie het artikel: Wat is de Big Five van persoonlijkheidsdimensies?

Blockchain
The blockchain is an incorruptible digital ledger of economic transactions that can be programmed to record not just financial transactions but virtually everything of value.” Don & Alex Tapscott, authors Blockchain Revolution (2016). Nu eens eenvoudig uitgelegd. Zie het artikel: Blockchain

Burndown Chart
Burndown-grafieken en burnup-grafieken volgen de hoeveelheid output, in termen van uren, user stories of backlog-items, die een team heeft voltooid over een iteratie of een project. Zie artikel: Burndown Chart

Business Model Canvas - BMC
Wat is het Business Model Canvas van Osterwalder? Het Business Model Canvas laat op een visuele manier zien wat er van belang is in een businessmodel en hoe de onderlinge samenhang is van de onderliggende bouwstenen. Zie het artikel: Business Model Canvas

Champion
Een lid van het ontwikkelingsteam (Development Team) dat bevoegd is om het belang van een organisatie in de technische zin en - voorwaarden te vertegenwoordigen. Voorbeelden zijn: beveiligingsoverwegingen, gegevensintegriteit, branding en testkwaliteit. Alle technische zaken die van belang kunnen zijn voor de bredere organisatie of haar stakeholders. Zie het artikel: Wat is de rol van het Scrum Development Team?

Coachen
Coachen is een doelgerichte methode van begeleiden van leren, gericht op zelfstandig functioneren van individuen of teams binnen een bepaalde organisatiecontext. Dit is de definitie van coachen volgens Fer van den Boomen, Rinus Merkies en Marcel Hoonhout. In de review van hun boek: 'Professionele dillema's van een coach' lees je meer. Zie het artikel: Hoe maak je verantwoorde keuzen als coach?

Coaching Agile Teams
Coaching Agile Teams is de naam van het bekende boek van Lyssa Adkins. Hier een boekreview. Zie het artikel: Coaching Agile Teams

Collectief leren
Collectief leren is het veranderen van het collectieve gedrag van alle organisatieleden en daarmee ook de expliciete én impliciete regels die voor dat gedrag gelden. Volgens Wierdsma en Swieringa. Een collectief lerende organisatie is wat agile werken impliceert. Zie het artikel: Collectief leren: enkel-, dubbel- en drieslag leren

Commitment
De Scrum Value: Commitment staat voor Dedication en heeft betrekking op de acties en intensiteit van de inspanningen! Volgens Cambridge Dictionary is Dedication: the willingness to give a lot of time and energy to something because it is important. Zie het artikel: Scrum value: commitment

Concurrerende waardenmodel
Het concurrerende waardenmodel van Quinn is een framework waarin tegengestelde waarden worden verbonden. Het model is opgebouwd aan de hand van historische evolutie van management modellen. Quinn heeft daarna samen met anderen op continue basis zijn model uitgebreid leidend tot het OCAI model. Zie het artikel: Het concurrerende waardenmodel en OCAI van Quinn

Conflict Cirkel
De Conflict Cirkel van Moore is een analyse tool die inzicht geeft in de bron en dynamiek van een conflict. Deze tool helpt met de identificatie van factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling, het tot stand komen van en de mogelijke oplossing van een geschil of conflict. Moore beschrijft 5 oorzaken van conflicten in de Conflict Cirkel: informatie-, belangen-, structurele-, waarde- en relationele oorzaken. Zie het artikel: Conflict Cirkel van Moore!

Courage / moed
De Scrum Value: Courage is bovenal de moed om geen producten te maken die niemand wil. Zie het artikel: Scrum value: Courage - moed

Crew Resource Management - CRM
Crew Resource Management is een pragmatische methode om de effectiviteit op teamniveau te verbeteren door het professionaliseren van samenwerkingsgerichte vaardigheden. Het maakt het werken in een team veiliger, effectiever en efficiënter. Deze methode heeft vooral meerwaarde voor teams die onder druk of in een crisissituatie moeten werken waar grote belangen spelen. Zie het artikel: Wat is Crew Resource Management (CRM)?

Culture Map / 8 culturele dimensies
Professor Erin Meyer beschrijft een theorie met 8 culturele dimensies: The Culture Map. Om samenwerking tussen verschillende culturen te verbeteren kan je gebruik maken van de inzichten die je krijgt door de 8 dimensies te hanteren. De 8 culturele dimensies zijn: communiceren, overtuigen, vertrouwen, evalueren, oneens zijn, beslissen, leiden en plannen. Zie het artikel: The culture map van Erin Meyer

Cultuurmodel van Laloux
Het cultuurmodel van Laloux kent 5 fasen, waarbij de vijfde fase staat voor de beschrijving van een nieuwe organisatievorm Teal. Frederic Laloux stelt dat we staan aan het begin van een nieuw tijdperk waar een andere organisatievorm bij past. In het Engels heet het model het Laloux cultural model. Lees het artikel: Het cultuurmodel van Laloux

Cynefin framework
Het Cynefin framework is een conceptueel raamwerk dat je helpt bij de besluitvorming, door 5 domeinen te benoemen waar anders beslist dient te worden. De 5 domeinen zijn: eenvoudig, gecompliceerd, complex, chaotisch en wanorde. Zie het artikel: Wat is het Cynefin framework?

Dagstart / Daily
De dagelijkse bijeenkomst is gestructureerd rond een variant van de volgende drie vragen: Wat heb je gisteren gedaan? Wat ga je vandaag doen? Zijn er belemmeringen?

De zeven C's van Championship teambuilding
Volgens Jeff Janssen zijn er 7 C’s van Championship Team Building. Zeven elementen of factoren waarmee je een high performing team kan creëren. De 7 C’s zijn in het Engels: Common Goal, Commitment, Complementary Roles, Clear communication, Constructive conflict, Cohesion, Credible Coaching. Zie het artikel: De zeven C's van Championship teambuilding

Deep Democracy / Lewis Methode
Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deep Democracy hanteert als belangrijkste uitgangspunt dat de beste besluiten tot stand komen als kennis, talenten, ervaringen en emoties van mensen met een grote diversiteit samenkomen. Het is leren omgaan met uitersten. Zie het artikel: Wat is Deep Democracy?

Defect Count by Sprint - de foutmeting per sprint.
De Defect Count by Sprint. In het Nederlands: de foutmeting per sprint. Het is slechts een telling van het aantal gemaakt defects. Idealiter staat deze op nul, zo niet dan zie je graag dat deze omlaag gaat richting de nul. Hoewel het puur een cijfer is uit een meting per Sprint is het raadzaam om deze in een reeks te plaatsen en de ontwikkeling in de tijd, dus een aantal Sprints te volgen. Zie het artikel: Defect Metrics

Defect Count by Story - defects t.o.v. User Stories
Defect Count by Story is een verhoudingscijfer die tot stand komt door het aantal defecten in de Sprint te delen door het totaal aantal User Stories opgenomen in de sprint. Zie het artikel: Defect Metrics

Defect metrics
Defect metrics zijn metrics die heel simpel meten hoe vaak iets fout is gegaan. Voorbeelden: Defect Count by Story en de Defect Count by Sprint. In het Nederlands: de fouttelling per story en de foutmeting per sprint. Zie het artikel: Defect Metrics

Definition of Done
De voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een increment als klaar mag worden beschouwd en om de kwaliteit van het product te kunnen borgen. Zie artikel: Definition of Done

Definition of Ready
Een Definition of Ready is een beschrijving van de condities wanneer werk mag worden opgenomen in de Sprint. Een checklist bevat alle condities die het Scrum Team heeft vastgelegd  om er zeker van te zijn dat het werk voldoet aan de eisen.Een voorbeeld van een checklist staat in het artikel. Zie het artikel: Definition of Ready

Diffusie van innovatie theorie / Diffusion of Innovations / DOI
Diffusie van innovatie theorie van Rogers is een communicatie model om uit te leggen hoe een product, dienst of idee in de loop van de tijd aan kracht wint en zich verspreidt in een populatie of een sociaal systeem. Zie het artikel: Diffusie van innovatie theorie van Rogers

DISC
DISC is een persoonlijkheidsanalyse model dat gebruikt wordt om de patronen in normaal menselijk gedrag in kaart in te brengen. DISC hanteert 4 DISC-factoren: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus. Zie het artikel: Wat is DISC?

Dramadriehoek / Karpman-driehoek
De dramadriehoek van Karpman is een model voor communicatie en samenwerking, waarin drie ineffectieve rollen worden beschreven. Binnen deze driehoek nemen mensen één van de volgende drie ineffectieve rollen aan: ‘aanklager’, ‘redder’ of ‘slachtoffer’. Zie het artikel: De dramadriehoek van Karpman

Dreyfus model
Het Dreyfus model geeft inzicht in de beheersingsniveaus van vaardigheden. Er zijn een aantal omschrijvingen voor het proces dat iemand doorloopt om vaardigheden te leren: het Dreyfus model is een expertise model die de beheersingsniveaus, expertise ontwikkeling of leren van een vaardigheid beschrijft. Voor het leren van competenties en vaardigheden maakt men een onderscheid in beheersingsniveaus en leerfasen. Het Dreyfus model behandelt de beheersingsniveaus. De 5 fasen van het Dreyfus model zijn: Beginner (novice), Gevorderd (advanced beginner), Competent, Meester (proficient) en Expert. Zie het artikel: Wat is het Dreyfus model?

Drive model
Het Drive model van Daniel Pink beschrijft dat mensen 3 behoeften hebben om intrinsiek te worden gemotiveerd: autonomie, zingeving en meesterschap. Als aan deze behoeften door de (werk)omgeving wordt voldaan, blijven mensen gemotiveerd en zullen ze meer bereiken. Zie het artikel: Drive, wat motiveert ons?

Dynamic Reteaming
Dynamic Reteaming is wanneer je de team samenstelling verandert. Dit is echter geen eenmalige activiteit, maar een dynamisch proces waarbij je oude dogma’s loslaat. Reteaming is het tegenovergestelde van het behouden van je teams. Bedenker Heidi Helfland. Zie het artikel: Wat is Dynamic Reteaming?

Eisenhower matrix - time management
Het Eisenhower matrix is een van bekendste time management modellen.Voor time management zijn twee dimensies van belang: de mate van urgentie en de mate van belangrijkheid. Door de beschikbare tijd tegenover de taken en opdrachten te plaatsen kan men goed prioriteiten stellen. Zie het artikel: Eisenhower matrix voor time management

Emotionele intelligentie leiderschapsstijlen
Daniel Goleman beschrijft 6 emotionele intelligentie leiderschapsstijlen. Deze zijn: Pace-setting style, commanding, visionary, affiliative, democratic en coaching. In het Nederlands: tempo bepalende leider, bevelende leider, visionair, affiliatief, democratisch en coachend. Zie het artikel: de zes emotionele intelligentie leiderschapsstijlen van Goleman

Empirisme
Empirisme is een theorie die er vanuit gaat dat kennis ontstaat uit ervaringen en dat beslissingen worden genomen op basis van wat er al bekend is

Epic
Een epic is een grote user story. Zie het artikel: Epics en User Stories

Experiment canvas
Een experiment canvas is een 1-pagina methode waar je jouw belangrijkste hypothese of aanname gaat onderzoeken door middel van een experiment. Zie het artikel: Wat is een experiment canvas?

Facilitator
Een facilitator is een persoon die de expliciete rol van het leiden van een vergadering kiest of krijgt. Zie artikel: Wat is goed faciliteren?

Familieopstelling
Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie vanuit het systemisch werken. Het beste is dit te beschrijven als een therapeutische sessie met familieleden. Zie het artikel: Wat is een organisatieopstelling?

FAST Agile Framework
FAST Agile is een nieuwe scalings methodiek die kiest voor het toepassen van het Open Space concept. De bedenker van Fluid Scaling Technology for Agile is Ron Quartel. Het uitgangspunt van FST is dat een hoge mate van zelfsturing een vereiste is om goed te kunnen scalen. Volgens Quartel hebben veel andere scaling systemen het over zelfsturende teams, maar brengen tegelijkertijd een scala aan voorschriften. In zijn optiek zijn deze ‘eisen’ een beperking voor zelfsturende teams. Zie het artikel: Het FAST Agile Framework

First-time pass rate
First-time pass rate is vergelijkbaar met recidive. Het is het percentage testcases dat de eerste keer dat ze worden uitgevoerd wordt behaald. Berekenen? Neem je het aantal testcases dat minstens één keer mislukt is en deel het door het totale aantal testcases. Zie het artikel: Recidive en First time pass rate

Five levels of conflict
Het Five levels of conflict van Speed Leas is een handig framework of model om te bepalen hoe ernstig het conflict is. Dit model kent 5 levels, elk level kent een ander gedrag, energie en taal. De 5 levels of conflict zijn: Problem to Solve, Disagreement, Contest, Crusade en World War. Lyssa Adkins heeft deze 5 levels gekoppeld aan agile werken. Zie het artikel: Conflicten in een agile team?

Focus
De Scrum Value: Focus is je richten op het werk vanuit je expertise. Wanneer krijg je de juiste focus? Richt je op de Sprint en de Sprint Goal, Focus op wat NU het belangrijkste is, niet wat ergens in de toekomst belangrijk zou kunnen worden, YAGNI (You Ain’t Gonna Need It). Richt je op wat je nu weet, dit helpt bij het behouden van de focus. Focus op datgene wat NU of zo direct moet. De toekomst is onzeker. We doen nu ervaring op voor de toekomst. Richt je op het werk afronden (done). Focus je op het simpelste wat mogelijk zou kunnen werken. Zie het artikel: Scrum value: Focus

Forecast
Een prognose, plan of projectie gebaseerd op empirisch bewijs, zoals de mate waarin het werk is voltooid.

Gantt Chart
Een Gantt Chart is visueel hulpmiddel dat gebruikt kan worden voor planning. Het is een liggende staafdiagram die een totaal overzicht van de te ondernemen activiteiten weergeeft. Zie het artikel: Wat is een Gantt chart en is er ook een agile Gantt chart?

Gemba
Gemba is een Japans woord. Het staat voor 'de plaats waar de waarheid gevonden kan worden' oftewel de plaats waar waarde toegevoegd wordt. Dat is dus de werkvloer. Gemba kom je tegen in Lean, bijvoorbeeld in de context van Gemba Walk.

Geweldloze communicatie / Non Violent Communication / NVC
Geweldloze communicatie (NVC) is een communicatiemethode die gebaseerd is op de aanname dat alle mensen over mededogen en empathie beschikken en dat mensen alleen hun toevlucht nemen tot geweld of gedrag dat schadelijk is voor anderen wanneer ze geen effectievere strategieën herkennen om aan de behoeften te voldoen. Zie het artikel: Wat is geweldloze communicatie?

Goal Setting Theory
De Goal Setting Theory is een motivatietheorie van Locke en Latham. Zij hebben wetenschappelijk vastgesteld dat het afspreken van doelen en het hanteren van feedback tot een beter resultaat zal leiden. Zie het artikel: Wat is de Goal Setting Theory van Locke en Latham

GROUP model
Het GROUP model voor team coaching. Het GROUP model is een praktisch model voor team coaching in organisaties. Het model is ontwikkeld door Saul Brown en Anthony Grant. Het GROUP model is een verdere uitwerking van het GROW model. Het GROUP model richt zich echter op teams. Ook bij het GROUP model is er sprake van een huidige situatie en wil men naar een gewenste situatie. Zie het artikel: Het GROUP model voor team ontwikkeling

GROW model
GROW is een acroniem voor Goals, Reality, Options en Will. Het GROW model is een coach model met vier te nemen stappen. De 4 stappen methode brengt structuur in het coaching gesprek. De kracht is dat het leidt tot een duidelijk eindresultaat, waar de gecoachte de belangrijkste bijdrage aan levert. Het GROW coaching model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen. Zie het artikel: Coachen volgens het GROW model?

Harvard onderhandel methode
De Harvard onderhandel methode is een methode voor principieel onderhandelen. De nadruk van deze methode ligt op het vinden van gemeenschappelijke belangen, het bedenken van oplossingen die een win/win-situatie opleveren, met toetsing aan redelijke, objectieve normen. Zie het artikel: Onderhandelen met de Harvard methode in 4 stappen!

Heijunka
Heijunka is de Japans woord met de betekenis: het gladstrijken en op niveau brengen. Heijunka is een methode waarbij de producten of onderdelen die gemaakt moeten worden, bestaande uit de volledige product-mix, gebalanceerd worden. Heijunka is een term die gehanteerd wordt in Lean.

Historisch perspectief
Agile in historisch perspectief? Achteraf is het altijd gemakkelijk om te vertellen wat de juiste weg was, maar welke business kansen en uitdagingen liggen er vandaag in jouw omgeving en organisatie? Wat kan jij er aan doen om de organisatie te laten excelleren? Lees het artikel: Agile in historisch perspectief

Holacratie
Holacratie is een besturingsmodel voor organisaties. Het model neemt afstand van traditioneel top-downmanagement en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Zie het artikel: Wat is Holacratie?

IJsberg model / Iceberg Theory
Het ijsberg model van McClelland hanteert men om gedragsverandering tot stand te brengen. Het kijkt naar het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden van mensen en naar de onderliggende, onbewuste diepere lagen. De ijsberg wordt gehanteerd als metafoor voor de gelaagdheid van competenties van een individu. Een ijsberg toont slechts 10% van zijn massa boven water, terwijl 90% van zijn massa onder het oppervlak verborgen is. Een individuele competentie is analoog aan het ijsberg model, omdat ook bij mensen waarneembare en verborgen competenties zijn. Zie het artikel: Het ijsberg model van McClelland voor gedragsverandering

ijzeren driehoek
De ijzeren driehoek beschrijft dat alle activiteiten op het werk met elkaar verbonden zijn door 3 elementen: scope, tijd en kosten. Men hanteert een driehoek om duidelijk te maken dat elke verandering direct impact heeft op de andere twee. Wellicht ken je de ijzeren driehoek onder een andere naam: Iron Triangle, Triple Constraints, Project Triangle, project driehoek of duivelsdriehoek. Zie het artikel: De ijzeren driehoek in een agile omgeving.

ik-ik-jij feedback methode
De ik-ik-jij methode is een prettige methode voor een team om feedback te geven en te ontvangen. Vooral omdat het team afspraken kan maken tot hoever de feedback reikt. Zie het artikel: ik-ik-jij feedback methode?

Ikigai
Ikigai is een Japans gedachtegoed waarbij het gaat om het hebben, of vinden van je eigen doel in het leven. Ikigia staat voor: de reden van je bestaan of de reden waarom je uit je bed komt of datgene waar je gelukkig van wordt. Zie het artikel: Wat is jouw Ikigai?

Increment
Een bruikbare implementatie van een (toegevoegd) product dat op een bepaald moment beschikbaar wordt gesteld. In Scrum worden increments als cumulatief beschouwd, zodat het laatst toegevoegde increment de waarde van alle voorgaande increments omvat. Zie het artikel: Wat is een Scrum increment?

input management
volgt

Intervisie
Intervisie is een bijeenkomst waarin een beperkt aantal deelnemers vraagstukken inbrengen om van elkaar te leren. De vragen, inzichten en expertise van anderen helpen je om waardevolle inzichten te krijgen. Zie het artikel: Wat is intervisie?

Ishikawa diagram / visgraatdiagram / visgraatmethode / fishbone / cause-and-effect diagram
Het Ishikawa diagram of visgraatdiagram is een methode om een zorgvuldige oorzaak-gevolg analyse te doen. Het doel van deze methode is de bronoorzaak van problemen te vinden door problemen te analyseren! Door de visuele manier van werken past het zeer goed binnen het agile denken. Het Ishikawa diagram bied de mogelijkheid om de mogelijke oorzaken van problemen goed te verkennen en draagt mede zorg voor het voorkomen van verkeerde probleem aannames. Het model wordt in het Engels ook ‘fishbone’ of ‘cause-and-effect diagram’ genoemd. Zie het artikel: Het Ishikawa diagram

Iteratie
Iteratie is een tijdsperiode van vaste duur met een regelmatig cadans, waarin één of meer incrementen van waarde worden ontwikkeld en beschikbaar worden gesteld voor onmiddellijke vrijgave, en waarin ten minste één mogelijkheid tot inspectie en aanpassing wordt gehanteerd.

Johari venster
Het Johari venster legt uit wat de relatie is tussen gedrag en feedback. Het Johari venster levert inzichten om communicatie tussen mensen beter te begrijpen. Zie het artikel: Wat is het Johari venster?

Just-in-time
De synchronisatie van de vraag met het aanbod, zodat batchgroottes worden geminimaliseerd en verspilling door voorraadafschrijvingen wordt verminderd.

Kaizen
Kaizen staat voor het uitvoeren van kleine verbeteringen door de mensen die het werk doen. Volgens de bedenker Taiichi Ohno: ‘zorg ervoor dat zodra iets wordt waargenomen in een proces wat niet optimaal is dit wordt verandert’. Zie het artikel: Wat is Kaizen?

Kanban
Kanban is een framework om een optimale flow in het werkproces te bereiken. Kanban is een productiesysteem waarbij onderhanden werk wordt vertegenwoordigd door een eindig aantal tokens en waardetoevoeging wordt geoptimaliseerd door inspectie, aanpassing en de voortdurende vermindering van waste. Zie artikel: Wat is Kanban?

Kanban - 4 betekenissen
Wat best verwarrend is dat er meerdere mogelijkheden zijn om het woord Kanban te beschrijven.  Het is niet altijd direct duidelijk waar men het over heeft. Men gaat zover dat men claimt dat de schrijfwijze van het woord Kanban bepaald wat er bedoelt wordt. Grofweg hanteert men de volgende 4 mogelijkheden: kanban, kanban systeem, Kanban Methode en Kanban Framework. Voor de verschillen? Zie het artikel: Wat is Kanban?

Kano model
Het Kano model legt een relatie tussen de eigenschappen van het product of dienst en de klanttevredenheid die daaruit ontstaat. Door het hanteren van het Kano model krijg je een roadmap voor productontwikkeling. Zie het artikel: Wat is het Kano model?

Kernkwadrant
Het kernkwadrant van Daniel Ofman is een heldere en eenvoudige methode om jouw sterke en zwakke punten helder te krijgen door je kernkwaliteiten te benoemen. Je kunt het kernkwadrant ook goed gebruiken om conflicten inzichtelijk te maken. Door het toepassen van het kwadrant van Ofman krijg je een beter inzicht, want vanuit kernkwaliteiten kunnen iemands valkuilen, uitdagingen en allergieën beter worden verwoord. Zie het artikel: Het kernkwadrant van Ofman

Kernwaarden
Kernwaarden zijn diep verankerde persoonlijke overtuigingen die jouw beeld en je oordeel filteren over jezelf en over anderen. Zie het artikel: Wat zijn kernwaarden?

Leadership Agility
Leadership Agility is een optelsom van flexibiliteit en aanpassingsvermogen en responsiviteit van leiderschapsstijlen. Zie het artikel: Wat is leadership agility?

Leading Change Model - Kotter
Leading Change Model van Kotter: cultuur van een organisatie kan je veranderen door urgentie te creëren, het aanstellen van leiders in verandering, het bouwen aan een visie, de visie effectief te communiceren, obstakels verwijderen, quick wins te realiseren, verder te bouwen en de verandering te borgen. Het model heeft inmiddels veel namen: Kotter’s 8 steps Leading Change, Kotter 8 step change model, 8 steps John Kotter, Kotter 8 steps, 8 fasen model Kotter, het 8 stappenplan van Kotter of simpelweg het Kotter Model. Zie het artikel: Leading Change Model van Kotter bestaat uit 8 stappen!

Lean Canvas
Het Lean Canvas van Ash Maurya is een sjabloon van een 1-pagina business plan, dat helpt om de belangrijkste aannames in jouw startup idee te analyseren en te toetsen. Zie het artikel: Wat is een Lean Canvas?

Lean Coffee
Lean Coffee is een faciliterende groepssessie. Met Lean Coffee breng je leren en samenwerking tot stand door het creëren van effectieve groepsdiscussies. Lean Coffee is een gestructureerde bijeenkomst zonder agenda. De deelnemers komen eerst bijeen en pas dan stelt men de agenda samen. Zie het artikel: Wat is Lean Coffee?

Lean Startup
Een organisatie die een product, dienst of bedrijfsmodel ontwikkelt dat een duurzame groei mogelijk maakt en dat de verspilling minimaliseert om dit te doen voordat de hulpbronnen opraken. Zie artikel: Wat is de Lean Startup methode?

Leerstijlen Kolb / Experiential Learning Model /ELM
De leerstijlen van Kolb is een cyclisch proces. Kolb kent vier leerfasen. Zijn uitgangspunt is dat alle vier de leerfasen moeten worden doorlopen. Met welke leerfase wordt gestart is van minder belang, maar hij benoemd een voorkeur van het hanteren van dezelfde volgorde. Kolb stelt dat het leerproces gemakkelijker wordt door alle vier de leerfasen te doorlopen. De vier leerstijlen zijn: Doener, Beschouwer, Denker en Beslisser. Zie het artikel: Wat zijn de leerstijlen van Kolb?

LeSS
LeSS is een agile framework voor het opschalen van agile ontwikkeling naar meerdere teams. LeSS is een afkorting van Large Scaled Scrum, een op Scrum gebaseerde Scalings framework. Zie het artikel: Wat is Less?

Liberating Stuctures
Liberating Structures zijn een set van 35 werkvormen, waarbij de participatie in een groepssessie door alle samenwerkende deelnemers mogelijk wordt gemaakt. Ongeacht de groepsgrootte kan iedereen  betrokken worden en controle hebben over de inhoud van een sessie. Zie het artikel: Wat zijn Liberating Structures?

Logische niveaus model
De logische niveaus is een analyse- en verandermodel dat inzicht geeft in de verschillende niveaus van communicatie, verandering en functioneren. Het model ‘logische niveaus’ bestaat uit 6 niveaus van denken, leren en veranderen. Zie het artikel: 6 logische niveaus van Bateson en Dilts

Lumina Spark
Lumina Spark is een persoonlijkheidsmodel gebaseerd op een combinatie van Big Five en Jung. Lumina Spark is bedacht door Stewart Desson. Zie het artikel: Wat is Lumina Spark?

Metrics
De belangrijkste indicatoren en maatregelen die het mogelijk maken om de voortgang te beoordelen en om inspectie en aanpassing te laten plaatsvinden. De beste meetgegevens zijn gebaseerd op empirisch bewijs en maken het mogelijk om beter te handelen. Zie het artikel: Wat zijn agile metrics?

Mikado methode
De Mikado-methode is een framework om veranderingen aan te brengen in een complexe code door software ontwikkelaars. Een goede eerste indicatie van waar Mikado voor staat is dat de bedenkers het een Naïeve Aanpak noemen. Zie het artikel: Wat is de Mikado methode?

Minimum Viable Product - MVP
Een Minimum Viable Product of MVP is een versie van een product, die de mogelijkheid biedt om zo veel mogelijk te leren over het product met de minste inspanningen. Zie het artikel: Wat is een Minimum Viable Product of MVP?

Mob Programming
Mob Programming is een softwareontwikkelingsaanpak waarbij het hele team op hetzelfde moment, in dezelfde ruimte en op dezelfde computer werkt. Zie artikel: Wat is Mob Programming?

Motivatie Theorie van McClelland - McClelland Theory
David McClelland vroeg zich af wat mensen motiveert en welke behoeften er zijn aangeleerd. Zijn conclusie, na langdurig onderzoek, was dat motivatie direct gekoppeld is aan een behoefte. Waarbij leeftijd, geslacht, cultuur of ras geen invloed op deze koppeling heeft. McClelland stelt dat wanneer een individu eenmaal aan zijn basisbehoeften, zoals voedsel en onderdak heeft voldaan, het individu vier soorten motiverende behoeften heeft: prestatie, macht, aansluiting en vermijding. Zie het artikel: Het ijsberg van McClelland voor gedragsverandering

Multiple Intelligences Theory
De Multiple Intelligences Theory van Gardner beschrijft dat intelligentie de bekwaamheid is om te leren problemen op te lossen. Volgens Gardner worden mensen niet geboren met alle intelligentie die ze ooit zullen hebben. Zie het artikel: Wat is de Multiple Intelligences Theory van Gardner?

Negatieve brainstorm - Omgekeerde brainstorm - Reverse brainstorming technique
De negatieve brainstorm techniek (reverse brainstorming technique) is een creatieve methode om problemen op te lossen. Na het identificeren van het probleem ga je in een brainstorm sessie het probleem nog groter maken. Daarmee onderzoekt het team wat de beste oplossing zou kunnen zijn. Het probleem wordt omgekeerd naar de oorzaak, daardoor wordt het duidelijk waar de oplossingen gevonden kunnen worden. Andere benamingen voor Reverse brainstormen zijn: negatief brainstormen en  de omgekeerde brainstorm. Zie het artikel: De negatieve brainstorm als Design Thinking Tool

Non-Functional Requirements
De eisen die betrekking hebben op de omvang van een systeem en die als niet-functionele toevoeging worden beschouwd. Omdat het geen waarde toevoegt kunnen ze binnen agile werken niet worden geprioriteerd i.v.m. de functionele eisen voor incrementele levering. Als niet-functionele eisen toch worden toegevoegd zou dit een indicatie kunnen zijn voor de overkoepelende kwaliteiten van het systeem.

OCAI model
Het OCAI model staat voor Organizational Culture Assesment Instrument van Quinn en Cameron. Dit is een opvolger van of aanvulling op het concurrerende waardenmodel van Quinn. Het is een methode om een organisatiecultuur in kaart te brengen. Zie het artikel: Het concurrerende waardenmodel en OCAI van Quinn

OCEAN
OCEAN is een ezelsbruggetje voor persoonlijkheidstyperingen om De vijf persoonlijkheidsdimensies te onthouden. OCEAN staat voor: Openheid (voor nieuwe ervaringen), Consciëntieusheid (ordelijkheid), Extraversie, Altruïsme (vriendelijkheid), Neuroticisme (emotionele instabiliteit). Zie het artikel: Wat is de Big Five van persoonlijkheidsdimensies?

OKR methode
De OKR-methode hanteer je voor het definiëren en volgen van doelstellingen en hun resultaten. OKR staat voor Objectives en Key Results. Zie het artikel: Wat de OKR methode en hoe past dit in agile werken?

Olifant in de kamer
Een olifant in de kamer! Deze uitdrukking is gebaseerd op het idee dat het onmogelijk is om een olifant in een kamer niet te zien. Mensen die de olifant zogenaamd niet zien, willen een groot probleem niet bespreken of aanpakken. Zie het artikel: Benoem de olifant in de kamer!

OODA
De OODA loop is een acroniem dat de vier stappen van besluitvorming beschrijft: Observe, Orient, Decide en Act. De ‘Loop’ beschrijft dat het een continue proces is, het is een cyclus. Zie het artikel: Wat is de OODA loop?

Open Space Technology - OST
Open Space Technology (OST) is een methode die gebaseerd is op een filosofie die ervan uitgaat dat deelnemers aan een sessie een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen, helemaal als het probleem voor hen belangrijk en/of duidelijk is. Zie het artikel: Wat is Open Space Technologie?

Openness / openheid
De Scrum Value: Openess – openheid is bovenal dat je transparant, eerlijk en open bent over het werk, voortgang, leermomenten en problemen. Zie het artikel: Scrum value: Openness

Operating Model
Het model waarmee een organisatie waarde toevoegt aan haar stakeholders. In een agile manier van werken kan een agile raamwerk zoals Scrum worden gebruikt om een operationeel model of een essentieel onderdeel daarvan te definiëren.

Organisatiecultuurmodel
Schein stelt in zijn organisatiecultuurmodel dat er drie cultuurniveaus zijn: cultuur als zichtbaar artefact, als verkondigde basiswaarden en als onbewust vanzelfsprekend aangenomen overtuigingen, percepties, gedachten en gevoelens. Zie het artikel: Het organisatiecultuurmodel van Schein.

Organisatieopstelling
Een organisatieopstelling is een systemische methode om verstoringen in een organisatie te doorgronden. Het geeft inzicht in niet direct zichtbare verhoudingen en verbanden die het systeem verstoren. Zie het artikel: Wat is een organisatieopstelling?

Output management
volgt

Over de streep
Over de Streep is een bekende Agile werkvorm om groepen met elkaar kennis te laten maken en teams zich meer bewust te laten worden van hun gedrag. Zie het artikel: Over de streep!

Overtuigende principes
Volgens de Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini kun je mensen met slechts zeven beïnvloedingsprincipes overtuigen. De zeven beïnvloedings- of overtuigingsprincipes van Cialdini zijn: Wederkerigheid (Reciprocity), Schaarste (Scarcity),  Autoriteit (Authority), Consistentie (Commitment en Consistency), Sympathie (Liking), Consensus of sociale bevestiging (Consensus of Social Proof),  Eenheid

Paradigmaverschuiving
Een paradigmaverschuiving is een grote verandering in een concept, idee of gedachtegoed over hoe iets werkt of tot stand komt.

Een paradigmaverschuiving is een ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een dramatische ander beeld van de werkelijkheid. Deze verschuiving vindt plaats doordat er steeds meer nieuwe inzichten wetenschappelijk worden bewezen, die niet door de oude paradigma kunnen worden gestaafd of zelfs in tegenspraak zijn. Een voorbeeld: de zwaartekracht theorie van Isaac Newton is een paradigma geweest en behoort nu tot de ‘normale’ wetenschap.

Zie het artikel: Wat is een paradigmaverschuiving?

Pareto principe / Pareto's wet
Het Pareto principe staat voor: 80% van de uitkomsten worden veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Het Pareto principe wordt daarom ook wel de 80/20 regel, 20/80 regel of Pareto’s wet genoemd. Zie het artikel: Het Pareto principe en agile werken

PDCA cirkel / PDCA cyclus
De PDCA cirkel van Deming staat voor de afkorting van de vier belangrijkste stappen in de cirkel: Plan, Do, Check en (Re-) Act. Zie het artikel: Wat is de PDCA cirkel van Deming?

PESTLE / DESTEP / PEST
Een PESTLE analyse is een raamwerk of analysemodel dat wordt gebruikt om de macro-omgevingsfactoren, die van invloed zijn op een organisatie, te analyseren en te monitoren. Het is een externe analyse. PESTLE is een acroniem voor Political, Economic, Social, Technological, Legal en Environmental. In het Nederlands: politiek, economisch, sociaal, technologisch, wet en ecologisch. Een aantal varianten zijn: DESTEP, PEST, PESTEL, STEEP, STEEPLE, STEEPLED, STEER en SLEPIT. Zie het artikel: Wat is een PESTLE analyse?

Pilot
Een pilot is een kleinschalige implementatie van het product, concept of idee om de levensvatbaarheid aan te tonen.

Het doel is om te beoordelen of het geteste succesvol zou kunnen zijn bij een grootschalige implementatie of productlancering. Tevens wordt het idee getest of de geboden oplossing(en) daadwerkelijk als een verbetering wordt gezien. Mogelijke tekortkomingen worden tijdens de pilot geïdentificeerd en vervolgens kan daar actie op worden ondernomen. Zie het artikel: Wat is een pilot?

Planning Poker
Een relatieve schattingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van speelkaarten met een Fibonacci-achtige volgorde. Elk lid van het Development Team krijgt een set kaarten, en zal deze gebruiken om de relatieve grootte van de backlog items aan te geven. Zie het artikel: Wat is Planning Poker?

Poka Yoke
Poka Yoke is een methode om kwaliteit in het proces in te bouwen door het vrijwel onmogelijk te maken dat een defect optreed. Poke Yoke is een veelgebruikte methode in Lean en in Six Sigma  om een productieproces zo foutloos mogelijk te laten verlopen. Zie het artikel: Wat is Poka Yoke?

Probleemoplosser
Een van de grootste uitdagingen voor een facilitator, zoals een Scrum Master of Agile coach, is om problemen NIET op te lossen. Niet oplossen? Je weet toch wel dat een belangrijke taak van een Scrum Master het gladstrijken van impediments is? Lees het artikel: De facilitator als probleemoplosser?

Product Owner
De Product Owner is diegene die een product vertegenwoordigt en de persoon die verantwoordelijk is voor het maximaliseren van de waarde die het product biedt. De Product Owner is verantwoording verschuldigd aan de belanghebbenden voor de waarde van het product, en vertegenwoordigt en balanceert hun belangen. Zie het artikel: Wat is de rol van de Product Owner?

Productive Thinking Model
Het Productive Thinking Model van Hurson is een framework dat verschillende creativiteitstechnieken in verschillende stadia van het proces stimuleert. Het model hanteert 6 stappen, waarbij in elke stap een combinatie van creatief en kritisch denken wordt toegepast. Zie het artikel: Wat is het Productive Thinking Model van Hurson

Proof of Concept (PoC)
Een Proof of Concept (PoC) is een methode om de praktische haalbaarheid van een concept, theorie, technologie, idee of functionaliteit te bepalen.

Een PoC wordt toegepast in het beginstadia van productontwikkeling, de methode zal worden gebruikt om te beoordelen of het idee gerealiseerd zou kunnen worden. Het is een ‘try and test’ methode. Je test feitelijk een aanname, waarvan je wilt weten of het concept of idee uitvoerbaar is. Zie het artikel: Wat is een Proof of Concept (PoC)?

Prototype
Een prototype is een vroeg voorbeeld van een product. Het is een ‘tastbaar’ model waarmee je het nieuwe productconcept, dienst of proces wilt testen. Het doel van een prototype is om een tastbaar model te hebben van de oplossingen voor de problemen die al zijn gedefinieerd en besproken door de ontwerpers tijdens de concept/idee-fase. Zie het artikel: Wat is een prototype?

Pull systeem
In een pull systeem start men pas met het productieproces als er een order is geplaatst door de klant. Men weet dus wat er geproduceerd dient te worden. Een pull systeem is een andere filosofie over beheersing van het productieproces dan push. Zie het artikel: Push vs Pull systemen

Push systeem
In een push systeem probeert men om zo nauwkeurig mogelijk de toekomst te voorspellen en maakt men daaropvolgend de productieplanningen. Kortom, men gaat produceren o.b.v. een inschatting van de vraag. Zie het artikel: Push vs Pull systemen

Quality Function Deployment
Quality Function Deployment (QFD) is een model voor productontwikkeling en productie dat in de jaren zestig in Japan werd geïntroduceerd. Het model helpt bij het vertalen van de behoeften en verwachtingen van de klant naar technische eisen door te luisteren naar de stem van de klant.

Radicaal Openhartig
Radicaal Openhartig Leiderschap is het vermogen om zo feedback te geven dat je laat zien dat jij je persoonlijk bekommert, maar ook bereid bent een directe uitdaging aan te gaan. Zie het artikel: Wat is Radicaal Openhartig leiderschap?

Ready
De staat van een backlog item wanneer het in staat is om opgepakt te worden en eraan werken. Zie het artikel: Definition of Ready

Recidive / Recidivism
Recidive is een interessante agile metric. Recidivism is de verhouding van User Stories die na opname in de Sprint terugkeert naar de Sprint Backlog. Kortom, opgepakt als compleet inzichtelijk, maar alsnog teruggelegd. Het is dus een metric die aangeeft hoevaak voltooide User Stories voor de tweede keer een Sprint in gaan. Je kunt het als volgt berekenen. Neem het totale aantal voltooide User Stories in een Sprint die voor de tweede keer in ontwikkeling is gegaan. Deel deze vervolgens door het totale aantal voltooide User Stories. De uitdaging is natuurlijk om te weten waardoor dit veroorzaakt wordt. Zie het artikel: Recidive en First time pass rate

Respect
De Scrum value: Respect is bovenal dat je andere mensen respecteert zoals ze zijn! Mensen met verschillende achtergronden, diversiteit, meningen, vaardigheden, expertise en inzichten. Zie het artikel: Scrum Value: Respect

Roadmap
Een roadmap is een visueel hulpmiddel dat de tijdsplanning weergeeft van het mogelijke groeipad van een product, de innovatie of teamdoelen. Alle verbanden tussen de verschillende deelprocessen staan overzichtelijk in één overzicht. Zie het artikel: Wat is een agile roadmap?

Roos van Leary
De Roos van Leary gaat ervan uit dat het op een bepaalde manier reageren van mensen vaak te voorspellen is waardoor gedrag te beïnvloeden is. Zie het artikel: Beïnvloeden van gedrag? De roos van Leary!

SAFe - Scaled Agile Framework
Scaled Agile Framework of SAFe is een framework met Agile principes en tools voor grote organisaties.  De basisgedachte achter SAFe is dat het framework is, die zo goed schaalbaar is dat het zelfs een enterprise volledig kan dienen. Honderden mensen kunnen gezamenlijk Agile werken aan de strategische doelstellingen. Zie het artikel: Wat is het Scaled Agile Framework?

Satir verandermodel
Het Satir Verandermodel beschrijft 5 fasen waar teams mee te maken krijgen bij verandering. Deze fasen zijn: Late Status Quo, Weerstand, Chaos, Integratie en Nieuwe status quo. Zie het artikel: Het verandermodel van Satir.

SCAMPER
De SCAMPER methode is een creatief denk- en probleemoplossende techniek om ideeën te genereren. Het is een lateraal denkproces die je helpt met het verkennen van nieuwe mogelijkheden. SCAMPER is een acroniem voor Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate en Reverse. Zie het artikel: Wat is de SCAMPER methode?

Scrum
Scrum is een proces framework dat wordt gebruikt om productontwikkeling en ander kenniswerk te managen. Zie artikel: Scrum in 3 minuten.

Scrum Master
De Scrum Master is verantwoordelijk voor het naleven van de agile waarden en principes van het team en volgt de werkwijzen die het team heeft afgesproken. Zie artikel: Wat is de rol van Scrum Master als servant leader?

Scrum Nexus
Nexus is een eenvoudige scaling methode van Scrum voor ca. 3 tot en met 9 teams. Het doel van Scrum Nexus is om de productiviteit te verhogen door onderlinge afhankelijkheden te verkleinen. Een Nexus focussed zich op goed samenwerken en bestaat uit een Nexus Integration Team en ca. 3 tot en met 9 teams. Zie het artikel: Wat is Scrum Nexus?

Scrum of Scrums
Een techniek om Scrum op te schalen naar grote groepen (meer dan twaalf personen), bestaande uit het verdelen van de groepen in Agile-teams van 5-10 personen.

Scrum Team
Een zelforganiserend team van professionals, bestaande uit een Scrum Master, Product Owner en een Development Team, die elke Sprint een increment met waarde opleveren en die hun voortgang inspecteren en aanpassen. Zie het artikel: Wat is de rol van het Scrum Development Team?

Scrum Values / Scrum Waarden
De Scrum Values zijn: commitment, courage, focus, openness en respect. Zie het artikel: Scrum Values, wat heb ik eraan?

Shu-Ha-Ri
Shu-Ha-Ri is een Japanse filosofie die in drie simpele woorden beschrijft hoe je van leerling een meester wordt. Het is een methode van kennis vergaren in 3 stappen. Zie het artikel: Wat is Shu-Ha-Ri?

Situationeel Leiderschap Model
Een van de bekendste modellen van leiderschap is het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard. Hersey en Blachard ontwikkelden hun model vanuit de visie dat de leiderschapsstijl van de manager per type medewerker dient te variëren om zo effectief mogelijk te zijn. Het model beschrijft vier leiderschapsstijlen zijn die een manager dient te beheersen. Deze stijlen zijn afhankelijk van de situatie en de bekwaamheden (skills) en de bereidheid (will) van de medewerker. De vier stijlen: de directieve stijl, de begeleidende of coachende stijl, de ondersteunende stijl en de delegerende stijl. Zie het artikel: Het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard

SIx Sigma methode
De Six Sigma methodiek is een managementstrategie waarin de kwaliteit van processen continue worden  verbetert. Voor de toepassing van deze strategie worden voornamelijk statistische kwaliteitsmanagement methoden toegepast om o.a. productieprocessen te verbeteren. Men gebruikt bewezen kwaliteitsprincipes en -technieken. Zie het artikel: Wat is de Six Sigma methodiek?

Smell of the place
Cultuur is vaak moeilijk concreet te maken, toch voelen we het direct aan. Je eerste indruk geeft vaak al de ‘Smell of the place’. Zonder dat we het kunnen meten nemen we ‘the smell of the place’ direct waar. Denk maar eens na over het volgende. Je loopt een organisatie voor de eerste keer binnen. Je kijkt om je heen of je geeft een hand. En je hebt al een eerste indruk van de cultuur van de organisatie. Dat is de smell of the place! Zie het artikel: The smell of the place, start de verandering!

Spiral Dynamics
Het Spiral Dynamics model beschrijft bewustzijnsontwikkeling van een individu en het collectief. Spiral Dynamics hanteert acht waardesystemen met toenemende complexiteit. Het model is gebaseerd op het werk van Clare W. Graves. Beck en Cowan hebben de levels na de dood van Graves verder uitgewerkt.

Sprint Backlog
Een Sprint Backlog bestaat uit de gekozen items van de product backlog die een team tijdens een sprint moet leveren om het sprintdoel te bereiken en vooruitgang te boeken in de richting van een gewenst resultaat. Zie het artikel: wat is een Sprint Backlog?

Sprint Planning
Sprintplanning is een event dat plaatsvindt aan het begin van een sprint waarbij het team de product backlog items bepaalt waar ze aan gaan werken tijdens die sprint. Zie artikel: Sprint Planning

Sprint Retrospective
De Sprint wordt afgesloten met een Sprint Retrospective. In dit event wordt de Sprint door het team geëvalueerd en worden verbeterpunten benoemd die worden meegenomen in de volgende Sprint. In de Sprint Retrospective gaat het over ‘continue verbeteren’. Hoe goed een team ook is, er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Zie het arttikel: Sprint Retrospective

Sprint Review
In de Sprint Review laat het Team zien wat in de afgelopen Sprint is geproduceerd. Elke Sprint heeft namelijk de verplichting om aan het einde in de Sprint Review het mogelijk op te leveren product te tonen. Een Sprint Review wordt ook wel ‘end of sprint’ of ‘demo’ genoemd. Het opgeleverde product heet een Increment, de optelling van alle eerdere opleveringen. Zie het artikel: Sprint Review

Stacey Matrix
De Stacey Matrix is ontworpen om de beste managementacties te kiezen door de factoren die bijdragen aan complexiteit te begrijpen en de verschillende graden van complexiteit op de juiste manier te benaderen. In spreektaal: welke managementbenadering past nu het beste bij de situatie? Zie het artikel: De Stacey Matrix

Stakeholders
Stakeholders: dat zijn alle anderen die wensen hebben m.b.t. tot het product/dienst en niet behoren tot het Scrum Team. Stakeholders zijn veelal klanten, gebruikers, managers, marketing, beveiliging, sales etc. Vaak is stakeholder management gericht op de interne organisatie.  Er zijn echter ook (georganiseerde) groepen van buitenaf die invloed willen uitoefenen. Zeker bij producten of diensten met een maatschappelijke impact valt te verwachten dat er partijen zijn die inbreng willen of eisen. Zie het artikel: Wat is de rol van stakeholders

Story completion ratio
De bedoeling van de metric: story completion ratio is om te bepalen of het percentage afgeronde stories wel hoog genoeg is. Het percentage behoort zeer hoog te zijn, want user stories worden geacht zo klein te zijn dat ze in één Sprint iteratie worden volbracht. Zie het artikel: Metrics en User Stories

Story point completion ratio.
Story point completion ratio is een metric die hoort bij de User Stories. Deze metric  maakt inzichtelijk hoe goed het team is in het voorspellen van de capaciteiten van het team. Je ziet het liefst elke Sprint een redelijk en stabiele stroom van opgepakte en afgeronde Storypoints. Story point completion ratio gaat uit van het aantal opgenomen storypunten in de Sprint. Het is dus nadrukkelijk niet het aantal stories, maar het gaat nu om de punten. Zie het artikel: Metrics en User Stories

Storytelling
Storytelling gaat over het delen van de context waarbij verschillende aspecten van dezelfde informatie worden uitgelegd vanuit verschillende perspectieven, zoals de wensen van de klant of verschillende interne afdelingsbehoeften. Agile Storytelling? Schrijf een persbericht!

Systeemdenken
Systeemdenken is een wetenschappelijke benadering die tracht overzicht van het geheel te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen. Zie het artikel: Wat is systeemdenken in agile?

Systemisch TransitieManagement / S-TM
In Systemisch TransitieManagement / S-TM worden de inzichten uit transitiemanagement, systeemdenken, het systeemtheoretische gedachtegoed, emotieleer en breinleren gebruikt om transitie makkelijker en sneller te laten verlopen. Het boek Systemisch TransitieManagement is geschreven door van Maaike Thiecke en Bianca van der Zeeuw. Voor een review, zie het artikel: SystemischTransitie Management

Taakbord / Task Board / Scrum Board
De meest elementaire vorm van een taakbord is verdeeld in drie kolommen met het label ‘To Do’, ‘In Progress’ en ‘Done. Kaarten of post-its worden in de kolommen geplaatst om de huidige status van die taak weer te geven. Zie het artikel: Scrum Board

Taxonomie van Bloom
De 6 taxonomieën van Bloom zijn: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren, en creëren. Zie het artikel: Wat is de taxonomie van Bloom?

Teamleren
Teamleren is volgens Bijlsma: het opbouwen van kennis, kunde en inzicht door het team middels interpersoonlijke processen, waarbij het team de verbetering (het geleerde) ook aantoonbaar toepast en borgt. Zie het artikel: Wat is teamleren volgens Bijlsma?

Teamrollen model Belbin
Het Belbin Teamrollen model gaat uit van 9 mogelijke rollen in een team. Je hebt meerdere rollen in een team nodig om te komen tot succesvolle samenwerkingen en prestaties van teams. In het Belbin model worden een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken in een team. Kwaliteiten van een team worden echter ook bepaald door de cultuur en de vaardigheden van de afzonderlijke teamleden. Het model helpt je om een beter inzicht te krijgen in teamsamenstellingen. Zie het artikel: De 9 teamrollen van Belbin

The Golden Circle - De gouden cirkel
Start with Why! Dat is kern van het model ‘De gouden cirkel’ van Simon Sinek. Sinek vroeg zich af waarom sommige bedrijven innovatiever en succesvoller zijn dan andere. Waarom hebben bepaalde bedrijven ‘fans’ die graag bij een merk willen horen? Sinek ontdekte dat succes van succesvolle leiders en organisaties komt door hun andere denkwijze. De manier waarop zij denken, handelen en communiceren bleek wezenlijk anders dan de meeste organisaties doen. Zie het artikel: Wat is The Golden Circle van Simon Sinek?

Theory of Constraints / Theorie van Beperkingen / Goldratt
De Theory of Constraints is een management filosofie om beperkingen in organisaties te identificeren, te verminderen of te elimineren. In het Nederlands heet dit: De Theorie van Beperkingen. De Theory of Constraints helpt organisaties om hun doelstellingen te bereiken. Zie het artikel: De Theory of Constraints – Goldratt. Op zoek naar beperkingen!

Theory U
Theory U is een verander methode die een dieper niveau van bewustzijn en het hanteren van een begrijpende taal bewerkstelligd, welke door een methodisch proces tot stand komt. Het is een transformatieproces voor mens, organisatie en wereldbeeld waarbij men een fundamentele verandering bewerkstelligd. De letter U wordt gebruikt om direct duidelijk te maken hoe de weg van verandering er uit ziet. De bedenker van deze theorie is Otto Scharmer, docent aan MIT. Zie het artikel: Wat is Theory U?

Throughput
Throughput is de hoeveelheid output van een proces in een gegeven tijdsperiode. Voorbeelden in een Kanban systeem: kaarten per dag, week, maand, story points per iteratie etc. Zie het artikel 5 Kanban flow metrics

Timebox
Een timebox is een vooraf afgesproken periode waarin een persoon of een team gestaag naar de voltooiing van een bepaald doel toewerkt.

Transformerend Idee
Het transformerend idee een begrip uit de verandermodel van Satir. Het Transformerend Idee is een idee dat je helpt om het 'vreemde element' waardoor de verandering nodig is te begrijpen of er mee om te gaan. Het idee wat ontstaat toont je wat je kunt doen om verder te gaan, daarmee helpt het je om uit de Chaos fase te komen. Zie het artikel: Het verandermodel van Satir.

Tribaal leiderschap
Zodra je een leider bent van een groep van 20 tot 150 mensen ben je een tribale leider! Wist je dat er 5 opeenvolgende fasen van leiderschap zijn voor een tribale leider? Lees het artikel: Wat is tribaal leiderschap?

Tuckman model
Tuckman beschrijft 5 fasen waar een team door heen loopt. Het model behandelt groepsdynamica. Tuckman model wordt gehanteerd om de status van groepen in hun ontwikkeling te bepalen en in te zetten voor teamontwikkeling. De 5 fasen zijn: Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning. Zie het artikel: Wat is het Tuckman model?

Unit test
Een unit test is een kort programmafragment dat geschreven en onderhouden wordt door de ontwikkelaars van het productteam, dat een klein deel van de broncode van het product oefent en de resultaten controleert.

User Story
In overleg met de klant of de Product Owner verdeelt het team het uit te voeren werk in functionele stappen die 'user stories' worden genoemd. De Product Backlog kan grotendeels of geheel bestaan uit user stories. Zie het artikel: Metrics en user Stories

User Story template
Het sjabloon voor user stories is een van de meest aanbevolen hulpmiddelen om user stories te schrijven. De volgende volgorde wordt aanbevolen: Als X, Wil ik Y, Zodat Z

UX - User Experience
UX staat voor User Experience (gebruikerservaring). UX zijn alle interacties die een persoon kan hebben met een product, website, platform of service. Door deze interacties ontstaan emoties, ervaringen en een houding bij de ‘gebruiker’ van jouw product. Veelal een systeem, website, platform of service. Met het inzetten van ‘User Experience’ in het ontwikkelproces ga je op een gestructureerde wijze op zoek naar een ontwerp dat resulteert in een optimale gebruikerservaring. Het UX proces bestaat uit een aantal stappen. Je stapt in de schoenen van de gebruiker en denkend en handelend vanuit de gebruiker gaat men het functioneren van jouw website, dienst of product beoordelen. Om daarna verbeteringen aan te brengen. Zie het artikel: Wat is UX? User Experience!

Value / Waarde
De kwaliteit van een product of dienst die een investering daarin de moeite waard maakt. Stakeholders in producten of diensten kunnen verschillende perspectieven hebben met betrekking tot de waarde die moet worden geleverd. Een Product Owner zal deze belangen vertegenwoordigen en bemiddelen en proberen de geleverde waarde te maximaliseren. Een Product Owner heeft autoriteit over wat waarde betekent voor een product.

Velocity
De snelheid waarmee het werk, uitgedrukt in werk items die op een relatieve wijze geschat zijn, wordt afgerond door een Development Team. In Scrum is Velocity een veelgebruikte maatstaf voor de snelheid het aantal Story Points dat gemiddeld uit de Product Backlog per Sprint wordt gehaald. Zie het artikel: velocity

Velocity standaardafwijking / standaarddeviatie
Als je de standaardafwijking wilt gebruiken (een gebruikelijk cijfer dat wordt gebruikt in statistieken), neem je gewoon het kwadraat van de afwijking, tel de verschillen op en neem je de vierkantswortel van de variantie. Dit annuleert de toename in grootte die je hebt door de verschillen te kwadrateren. Een rekenvoorbeeld zie je in het artikel: Velocity - variantie-standaarddeviatie en voorspelbaarheid

Velocity variantie
De variantie van velocity bereken je omdat je graag ziet dat teams idealiter een redelijk constante snelheid hebben, echter zie je nog liever dat er sprake is van een geleidelijk toenemende snelheid. Variantie bereken je als volgt: neem het gemiddelde van een aantal sprints, 5 tot 6 sprints geeft je een prima voortschrijdend gemiddelde. Neem vervolgens het verschil in snelheid van elke sprint t.o.v. het gemiddelde en bereken het verschil. Doordat je ze kwadrateert zijn er geen negatieve cijfers meer. Voeg deze kwadratische verschillen samen en deel door het aantal verschillen. Dit geeft je je variantie van velocity. Zie het artikel: Velocity - variantie-standaarddeviatie en voorspelbaarheid

Velocity voorspelbaarheid
Om de voorspelbaarheid van Velocity te meten, neem je gewoon het verschil tussen de geplande punten en de voltooide punten. Voor teams met een ongewoon hoge of lage snelheid in het algemeen kan je een correctie toepassen. Je hanteert dan een deel van de punten. Om dit mogelijk te maken, converteer je het getal naar een percentage door het in snelheid te delen en het met 100 te vermenigvuldigen. Een rekenvoorbeeld? Zie het artikel: Velocity - variantie-standaarddeviatie en voorspelbaarheid

Verandercurve / Rouwcurve
De verandercurve van Kübler-Ross staat voor de 5 emotionele fases van personen in elk verandertraject. De verandercurve is ook bekend als de rouwcurve. Zie het artikel: De verandercurve van Kübler-Ross.

Werkdruk
Werkdruk is een emotie. Je voelt druk, als je denkt dat dit door je werk komt dan spreek je over werkdruk. Werkdruk is echter ook een arbo term: op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van een werknemer verstoord raakt, spreekt men van werkdruk. Zie het artikel: strategieën voor het omgaan met werkdruk.

Work in Progress
Werk in uitvoering. Het werk dat door een team is geaccepteerd en dat nog moet worden afgerond. De beperking van WIP is over het algemeen wenselijk om de doorvoer te verbeteren en de afschrijving te beperken. Zie het artikel 5 kanban flow metrics

XP - Extreme Programming
Extreme Programming (XP) is een agile software ontwikkeling framework met de volgende kernelementen: programmeren in tweetallen, het doen van uitgebreide code reviews, unit testen op alle code en het nastreven van eenvoud en duidelijkheid binnen de code.

XY theorie
De XY-theorie van McGregor beschrijft het functioneren van mensen in een organisatie. Het uitgangspunt van zijn theorie zijn twee archetypische mensbeelden die tegengesteld zijn: menstype X en menstype Y. Theorie X gaat er vanuit dat de mens lui is en zoveel mogelijk probeert om werk te vermijden. Theorie Y gaat ervan uit dat mensen gemotiveerd zijn, uit zichzelf graag werken, zichzelf onder controle kunnen houden en creatief zijn. Zie het artikel: De XY-theorie van McGregor

Yokoten
Yokoten is de Japanse term voor ‘overal’. Bij Yokoten staat het delen van kennis centraal. Kennis wordt op een gestandaardiseerde manier gedocumenteerd en deze kennis is overal gemakkelijk terug te vinden.

Zes Denkhoeden
Met De Zes Denkhoeden van De Bono heb je een manier om anders denken te stimuleren. Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkrichtingen, hiervoor gebruikt De Bono zes (virtuele) denkhoeden. Deze manier van denken helpt mensen snel, doeltreffend en constructief tot nieuwe ideeën te komen. Zie het artikel: De Zes Denkhoeden van De Bono

Zeven management ziekten
Dr William Edwards Deming beschrijft 7 gedragingen van het management die de effectiviteit van de organisatie ernstig schaden. Hij noemt dit 7 dodelijke ziekten van management. Hoewel managers het zich vaak zelf niet bewust zijn. Het gaat om bewust gedrag, zoals het laten ontstaan of bewust bouwen aan barrières in een organisatie. Van deze omgeving hebben vervolgens alle managers weer last, waardoor de organisatie in een negatieve spiraal terecht komt. Zie het artikel De zeven management ziekten volgens Deming

Zombie Scrum
Op het eerste gezicht lijkt Zombie Scrum normaal te zijn. Maar het mist een kloppend hart. Zombie Scrum is een term om aan te geven dat hoewel de Scrum teams alle Scrum gebeurtenissen doen, een potentiële releasable increment zelden het resultaat is van een Sprint. Eigenlijk is er helemaal geen sprake van Scrum, want het team heeft niet de intentie om hun situatie te verbeteren. Stakeholders kijken liever weg, in extremis geeft niemand meer om dit team.